ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 11:05
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަނުގައި މީހަކު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަނުގައި މީހަކު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިތުރު ޒަކާތް
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި
 
ދިރާގު އެޕް/ދިރާގު ޕޭ، އެމް ފައިސާ، ފައިސާ މޮބައިލް، ޕޯޓަލް، ފަހިޕޭ، އަދި ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
 
ރަށްރަށުގައި ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ އެރަށެއްގެ ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޒަކާތު ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވާއިރު،  ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 01 ރަމަޟާން 1445 (11 މާރިޗް 2024) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ރަމަޟާން 1445 (6 އޭޕްރީލް 2024) ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ދިރާގު އެޕް/ދިރާގު ޕޭ، އެމް ފައިސާ، ފައިސާ މޮބައިލް، ޕޯޓަލް، ފަހިޕޭ، އަދި ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެފަހު ދުވަހާއި ހަމައަށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އަހުލުވެރިނޫން ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ހޯލުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހަގެ ދުވަސްތަކަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކައުންޓަރުތަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 މާރިޗް 2024ން 28 މާރިޗް 2024ށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:30ން މެންދުރުފަހު 1:00ށެވެ. 31 މާރިޗް 2024ން 9 އޭޕްރީލް 2024ށް ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވަައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 11:00ން މެންދުރުފަހު 2:00ށެވެ.

މާލެސިޓީ ފިޔަވައި ރަށްރަށުގައި ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ އެރަށެއްގެ ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުންނެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު

އާދައިގެ ހަނޑޫ- 12 ރުފިޔާ

ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ - 70 ރުފިޔާ

ރަތް ހަނޑޫ - 80 ރުފިޔާ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ) - 70 ރުފިޔާ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު) - 100 ރުފިޔާ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު) - 125 ރުފިޔާ

އާދައިގެ ފުށް - 10 ރުފިޔާ

އާޓާ ފުށް - 75 ރުފިޔާ

ފިތުރު ޒަކާތަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ދެއްކުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް