ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 10:44
"ޕީރިއަނޮއިޑް"ގެ މޭސްތިރިއަކީ ނާރާ ވިމެންސް ޔުނިވަރސިޓީގެ، އަންހެން ދިރާސާވެރިއެއް
ޕީރިއަޑް ތަދު
ޕީރިއަޑް ތަދަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އިޙްސާސްނުވާ މީހުންނަށް "ޕީރިއަނޮއިޑް" ހޯދައިދީ!
 
އެކްޒިއޯ ގްރޫޕްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ޕީރިއަޑް ތަދު އިޙްސާސް ކޮށްދީފައި ވަނީ "ޕީރިއަނޮއިޑް" ގެ ނަން ދީފައި ވާ ޚާއްޞަ ޑިވައިސްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން
 
ފިތަކަށް އޮބަލުމުން ހަށިގަނޑަށް ސިގުނަލްތަކެއް ފޮނުވާލާ، އަދި ޕީރިއަޑް ތަދުގެ އިޙްސާސް، އެމީހެއްގެ ދަށްބަނޑަށް ކުރުވާ
 
ތަޖުރިބާގައި ބައިވެރިވި މަސާޔާ ޝިބަސާކީގެ ހަށިގަނޑުގައި އެޅި ގަދަ ވޭނުން، އޭނާއަށް ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެވުނު މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔަ

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަރައްޤީއާއެކުގައިވެސް ބަދަލުނުވި އެތައް ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއިން އެއް ވިސްނުމަކީ، އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފަކީ ދުވަހަކުވެސް ސަލާމެއް ނުބުނާ މުވައްޒަފު ކަމުގައި ވިސްނިފައި އޮންނަ އޮތުމެވެ. އަހަރުގެ މުވައްޒަފު ހޮވުމަށް ކްރައިޓީރިއާ އެކުލަވާލާއިރުވެސް، ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އޮންނަ ސަލާމުން ސަލާމެއްގެ ޙައްޤުގައި ހިފި މީހަކު އިސްތިސްނާ ކުރެއެވެ. ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް، ހީވަގި ކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފަކު ސަލާމް ބުނާ ހިސާބުން، އެއީ ފަރުވާކުޑަ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްލާ ފަހަރުވެސް ފެނިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ސަލާމް ބުނަން ޖެހުނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމަކާ ތޯ ވެސް ބަލައިލުމެއް ނޯވެއެވެ.

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް އަޑުގެ ކޮޅަށް ގޮވަމުން ދިޔައެއް ކަމަކު، ބާރުވެރި ކުރަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭ ދަރަޖައަށް ކަންކަން ގޯސްވެފައި ވާ އޮފީސްތައް މަދެއް ނުވާނެއެވެ. ސަލާން ލިސްޓުގެ ޚުލާސާއަކަށް ބަލާއިރު މަހަކަ ދެތިން ސަލާން ބުނާ މީހުންގެ ނަން ފާހަގަ ކޮށް، އެޗްއާރްއިން އެމީހަކާ ބައްދަލު ކުރެއެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް އެމީހަކު އެ ޙާލަތަށް ދިޔައީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ކަންވެސް ވިސްނާލުމެއް ނެތި އެތައް ފިޔަވަޅެއް އަޅައެވެ. މި ދެންނެވި ގޮތަށް، ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދެތިން ސަލާން ބުނާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން މުވައްޒަފުން ގިނަ ވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑު އުފެދިފައި ވާ ގޮތުން، ބައެއް މީހުންނަކީ ޙައިޟު ނުވަތަ ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަރު އިންތިހާ ގަދަ ވޭނުގައި އުޅެން ޖެހޭ ބައެކެވެ. ޞިއްޙަތަށް ކިތަންމެ ބަލައިގެން އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ދުވަސްވަރުގެ ވޭނާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. އެ ދުވަސްވަރަށް ސަލާން ނުބުނެ ވާކަށް ނޯވެއެވެ.  ނަމަވެސް، އެކަން ވިސްނެނީ ނިސްބަތުން އިންތިހާއަށް މަދު އޮފީސްތަކަކަށޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ފިރިހެންވެރިންގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ނުފޫޒު ކަމުގައި ވުން ގާތެވެ. ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަރު އިންތިހާ ވޭނުގައި އުޅޭ އަންހެން މުވައްޒަފުގެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅާ ވޭން، އެ ވެރިޔަކަށް ވަޒަން ނުކުރެވޭތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަރު އުފުލަންޖެހޭ ވޭނާ މެދު ފިރިހެންވެރިންނަށް ވިސްނާލެވިފައިވެސް ނެތީތޯއްޗެކެވެ. ބައެއް ކަންކަމަކީ އަނގަބަހުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިޔައިދިނަސް ބަޔަކަށް ވިސްނޭނެ ކަންކަމެވެ. ޖަޕާނުގެ ވެރިކަން ކުރާ ޓޯކިޔޯގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެން އެހެން ބުނާނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެއޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޑިވައިސްއެއްގެ އެހީގައި، ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ޕީރިއަޑް ތަދުގައި ހުރި ވޭން ވަނީ އިޙްސާސްކޮށްދީފައެވެ.

އެކްޒިއޯ ގްރޫޕްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ޕީރިއަޑް ތަދު އިޙްސާސް ކޮށްދީފައި ވަނީ "ޕީރިއަނޮއިޑް" ގެ ނަން ދީފައި ވާ ޚާއްޞަ ޑިވައިސްއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޑިވައިސް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ދަށްބަނޑުގައި ތަތްކޮށްލެވޭ ގޮތަށެވެ. ފިތަކަށް އޮބަލުމުން ހަށިގަނޑަށް ސިގުނަލްތަކެއް ފޮނުވާލައެވެ. އަދި ޕީރިއަޑް ތަދުގެ އިޙްސާސް، އެމީހެއްގެ ދަށްބަނޑަށް ކުރުވައެވެ.

ތަޖުރިބާގައި ބައިވެރިވި މަސާޔާ ޝިބަސާކީގެ ހަށިގަނޑުގައި އެޅި ގަދަ ވޭނުން، އޭނާއަށް ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެވުނު މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައެވެ. އަނެއް ބައި މުވައްޒަފުން ވަނީ، ކޮންމެ މަހަކުވެސް، އަންހެނުން އުފުލަމުންދާ ވޭނާއި، ކުރަމުންދާ ހިތްވަރާ މެދު ހައިރާން ވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަހަންނަށް ހިރިވެސްނުލެވުން. ތަދުވެގެން ގޮސް، ކޮޅަށްވެސް ނުހުރެވޭ ހިސާބަށް ދިޔަ. ވާޗުއަލް ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން އަހަންނަށް މިހާރު ވިސްނޭ، އަންހެނުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް މި ވޭނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަން. އަސްލު އަންހެނުންނަށް އެކަން ކުރެވޭ ކަމީ، އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކަމެއް. އަހަރެން އެމީހުންނަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން.
މަސާޔާ ޝިބަސާކީ؛ އެކްޒިއޯ ގުރޫޕުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 26 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް

އެކްޒިއޯ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

އެކްޒިއޯ ގްރޫޕަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުންޏެއް ކަމުން، ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ގިނަ. އަހަރެމެންގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ވަރަށް މަދު. އެހެންވީމަ ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަރު ޗުއްޓީ ނެގުން ކަހަލަ، އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކާ މެދު އަދިވެސް ވިސްނުން ކޮށި... އުންމީދު ކުރަނީ މިއަދުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައިވެރިން، އެނބުރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ގޮސް، އެމީހުންނަށް އިޙްސާސް ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކައި، އެމީހުންގެ އެ ވިސްނުން ފަތުރާނެ ކަމަށް. އެމީހުން އެކަން ކޮށްފިއްޔާ، އަންހެނުންނަށް ޗުއްޓީ ނަގަން އުނދަގޫވާ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދޭނެ. ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަތަކަށް ޗުއްޓީ ދީ، އަންހެނުންނަށް ސަޕޯރޓް ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ވެވިދާނެ.
މާކީ އޮގޫރާ؛ އެކްޒިއޯ ގުރޫޕުގެ ޕީއާރް އޮފިސަރ

"ޕީރިއަނޮއިޑް"ގެ މޭސްތިރިއަކީ ނާރާ ވިމެންސް ޔުނިވަރސިޓީގެ، އަންހެން ދިރާސާވެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާގެ ނަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ މީހަކީ ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަރަށް އިންތިހާ ވޭން އުފުލި މީހެކެވެ. "ޕީރިއަނޮއިޑް" ޑިވައިސް އުފައްދާފައި ވަނީ ޒުވާން ދިރާސާވެރިންގެ ޓީމެއް ކަމަށް އޮސާކާ ހީޓް ކޫލްއާއި ގުޅިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އަދާ ޖެހުނު އިރު، ޑިވައިސްއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގެންދެވޭނެ ގޮތްވެސް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮސާކާ ހީޓް ކޫލްއިން ވަނީ 40 ކުންފުންޏަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ޖިންސީ ޢިލްމުގެ މަޢުލޫމާތު، ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އިންޓަރނެޓާއި އެނޫންވެސް ނުރައްކާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން މިފަދަ މަޢުލުމާތު އެނގުމަށް ވުރެ، ކަމުގެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ، ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން ދެނެގަތުން ބުއްދިވެރިއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ދަރިން ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، މަންމައާއި ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް