ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 10:26
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޑިޓް އޮފީސް އިމަރާތް
އޮޑިޓް އޮފީސް އިމަރާތަށް ވަކި ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޙަސަން ޒިޔަތާއި ރައީސް ސާލިޙު ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ނިޔާޒީގެ ޝުކުރު
 
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުއްޔަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނިޔާޒީ ވިދާޅުވި
 
މިވަގުތުވެސް އޮޑިޓް އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން
 
އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ތާރީޚު ގުނަން ފަށާފައިވަނީ މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން 1948 ގައި

އޮޑިޓް އޮފީސް އިމަރާތް އެޅުމަށް ވަކި ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތާއި ކުރިގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ، އޮޑިޓް އޮފީހަށް އައު އިމާރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުންވެސް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު އޭރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއެކު ކުރެއްވި މަސައްކަތާއި، އޭރުގެ މަޖިލީހުން ކުރި މަސައްކަތަށް ނިޔާޒީ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޙަސަން ޒިޔަތު ކުރެއްވި މަސައްކަތް، ޙަސަން ޒިޔަތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ހުންނެވިއިރު އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއެކު ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން އޮޑިޓް އޮފީހަށް ވަކި ބިމެއް ހަމަޖައްސަވާ، ހޯދައިދެއްވި، އަދި އެގޮތުން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، މަޖިލިސް ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ

ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ، މި އިމާރަތް ވެގެންދާނީ ދައުލަތުން ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް ކުރެވޭ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ކަމަށެވެ.

ޢަދި މިއީ ކޮންކްރީޓަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއް ނޫންކަންވެސް ނިޔާޒީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތުވެސް އޮޑިޓް އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުއްޔަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނިޔާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި އައު އިމާރާތާއެކު، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ކުޑަވެގެން ދިއުމަކީ ލިބޭ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހަށް 75 އަހަރުވެގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އިމާރާތެއް ލިބި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންވެެގެން ދިއުން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ

ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ، އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ތާރީޚު ގުނަން ފަށާފައިވަނީ މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން 1948 ގައި ކަަމަށެވެ.

އޭރުވެސް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޒިންމާއަކީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުންކަން ނިޔާޒީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތައް ހުންނަ އިމާރަތްތަކާއި، އެކި ތަންތަނުގައި އޮޑިޓް އޮފީސް ހިންގާފައިވާކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް