ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 19:48
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވަޒީފާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުން
ވަޒީފާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނައިރު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފާރަވެރިވާންޖެހޭ - ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނުގައި އުޅޭތީ ވަޒީފާއިން ޑިމޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ކެމްޕޭނުގައި އުޅޭނަމަ ކަނޑައިލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ދިމާވި

ސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނައިރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފާރަވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރީގެ ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ، އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ކެމްޕޭނުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާހިދު ވަނީ ގާނޫނީ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި، ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާކަމަށެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން ހުއްޓުވައި، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާއެކު އިދިކޮޅުގައި މިވަގުތު އޮވެގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝާހިދު ވަނީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުން ހުއްޓައިލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އިދާރާތަކަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. ހުވަދު އަތޮޅުން ކެމްޕޭންތެރޭގައި ދިމާވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ވަޒީފާގެ ބިރުގެ ވާހަކަ އެމަނިކުފާނާ ހިއްސާކުރިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނުގައި އުޅޭތީ ވަޒީފާއިން ޑިމޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ކެމްޕޭނުގައި އުޅޭނަމަ ކަނޑާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ދިމާވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް