ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 16:11
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޢިއްޒު
ތިޔަ އުޅުއްވަނީ، ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލައްވަންތޯ؟
 
އެސްޓީއޯގެ ސިޓީގައި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓު ޖެހި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅި ވާހަކަ

މިއީ ދޮގާއި، އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެން އައި ސަރުކާރެކެވެ. މި ސަރުކާރު ވުޖޫދުވުމަށް، ކުރި ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ވެސް އޮތީ، މުޅިން އޮޅުވާލުމާއި، ދޮގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފަ އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ކަންތައްތަކެއް އޮޅުވާލި އެވެ. އޮތީ ހަމަ އެންމެ ބޭނުމެކެވެ. ވެރިކަން ހޯދުމެވެ. ބާރުވެރިކަން ބޭނުންވެގެންނެވެ.

ވެރިކަމަށް އައިސް ސަރުކާރަށް ތިން މަސް ވެގެންދާއިރު ވެސް، އަދިވެސް މި އުޅެނީ ދޮގު ހެދުމުގަ އެވެ. ކަންކަން އޮޅުވާލުމުގައި އިންތިހާ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިއަދު ހެނދުނު ދައްކަވާ ވާހަކަ އަކާއި، ހަވީރު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ދިމަލެއް ނުވެ އެވެ. ރައީސްގެ އިތުރުން މުޅި ސަރުކާރު ބިނާވެފައި އޮތީ އެ ސިފައިގެ މަތީގަ އެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިފި އެވެ. ކެމްޕެއިންގައި ދެއްކެވި ވާހަކަ އާއި މިހާރު ދައްކަވާ ވާހަކަ، އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ދިމަލެއް ނުވެ އެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައުޟޫގައި އެކަނި ވެސް ދެތިން ހަތަރު ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ. ވެރިކަމަށް އައުމާއެކު ބަލާނޭ ކަމަށް ބުނި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މުޅި ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ މައްސަލަ ވެސް އޮތީ ހަމަ އެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެއަށްވުރެ ވިޔަސް ވާނީ ބޮޑުވަރެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށްވާ ފައިސާ، 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ވެސް ރުފިޔާއަކުން ނޫނެވެ. ބޭރު ފައިސާ އިންނެވެ. ޑޮލަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ފައިސާކޮޅު ނުލިބިގެން މަސްވެރިން ބޮޑު އިހުތިޖާޖެއް ވެސް ކޮށްފި އެވެ. ވަޒީރު ދެއްވަނީ ތާރީޚަކަށް ފަހު ތާރީޚެކެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެއްވި ތާރީޚާ ހަމައަށް ވެސް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ކޮޅު ނުލިބެ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ދެއްވީ އެހެން ތާރީޚެވެ.މި ފެށޭ ރަމްޟާން މަހުވެސް މަސްވެރިންގެ އާއިލާތަކުން އުލޭނެ ދަތިހާލު ނިކަން ވިސްނާލަ ބައްލަވާށެވެ.

ރައީސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑުފުޅަށް ބާރު ލައްވާފަ ވިދާޅުވި އެއްވާހަކަ ފުޅަކީ އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރައްވާނެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މަންޒަރު ފެނުނީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ވެސް ސަރުކާރުން ދަނީ އެކި ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރުމަންނެވެ. ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނެވެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފާޑު ކިޔާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް "އަދަބު" ދެނީ އެވެ. ދާދި ފަހުން އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފާމަސީއެއްގެ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ މަގާމު ވަނީ ސްކޮޓް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓެއް ޖެހި ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން ރައީސް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ކިޔައިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމުގެ ހައްދެއް ނެތެވެ.

އަސްތާ ރައީސެވެ! މަނިކުފާނު ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން "ގުނބޯ" ހައްދަންތޯ އެވެ؟ މަނިކުފާނާއި، މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާ ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީއިރު، ނުވަތަ އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީއިރު، އެސްޓީއޯގެ ސިޓީން އޮތީ އެހެން އިބާރާތެއް ފެންނާށެވެ. އޭގައި އޮތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓު ޖެހި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅި ވާހަކަ އެވެ.

ދަންނަވަންތޯ އެވެ! އަބަދަކު މަނިކުފާނަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަަށް ކަންކަން އޮޅުވައެއް ވެސް ނުލެއްވޭނެ އެވެ. މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހާވަމުން ގެންދާ ހުރިހާ ހަޑިއެއް، މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ފެނެ އެވެ. ރައީސް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވި ފަދައިން، ދޮގު މައްޗަަށް ދޮގު ހެދީމާ، އެއަށް ކިޔާނީ ބުޚުތާނު ދޮގު ހެދުމެވެ. އިންތިހާ އަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން ގެންދަވާއިރު، ކުޑަކޮށް ވެސް ވިސްނަވާ ލެއްވީމު ތޯއެވެ؟ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީވެސް ދޮގާއި އޮޅުވާލުމުންނެވެ. އަދި ވެސް ތިޔަ ގެންދަވަނީ މޫނުފުޅަށް ރުލެއްވެސް ޖައްސާ ނުލައްވާ އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުންނެވެ. އޮޅުވާލައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ ހޭލާއެވެ. ތިޔަހައްދަވާ އިތުރުފުޅުތައް ދެން ބަލައި ނުގަންނާނެކަން ހަނދާން ކުރައްވާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް