ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 00:44
އަހުމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި "ހުއްޓި ނުތިބެން" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އަހުމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި "ހުއްޓި ނުތިބެން" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އޮންލައިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
 
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމަށް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖެ ހަމަ މަގުގައި ބާއްވަން ދިވެހިންގެ ހިތުގައި އޮންނަނީ ވަރަށް މުގައްދަސް އަޒުމެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި
 
ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ދައުލަތް ދީލާލާން ދިވެހިން ދޫކޮށް ނުލާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި

ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވާ ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ މުގައްދަސް ސިފަ އެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ، "ހުއްޓިނުތިބެން" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ދައުލަތް ހަމަ މަގަށް އަޅުވާ އެ މަގުގައި ބާއްވަން ދިވެހިންގެ ހިތުގައި އޮންނަ އަޒުމަކީ ވަރަށް މާތް އަޒުމެއް ކަމަށް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ޒިންމާ ބޮޑު ކަމަށާއި ދިވެހިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ވެސް ބޮޑު ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ ހަމަ މަގުގައި ބާއްވަން ދިވެހިންގެ ހިތުގައި އޮންނަނީ ވަރަށް މުގައްދަސް އަޒުމެއް ކަމަށާއި ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ދައުލަތް ދީލާލާން ދިވެހިން ދޫކޮށް ނުލާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ބެހިގެން ދަނީ ވެސް އާއްމުން އެދޭ ގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީން އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެއީ އޭނާވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމަށް ކަމަށާއި، އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ނޫން މަޤްސަދެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ހަމައެއް ނޫން ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ހަވާލުކުރަނީ އޭރެއްގެ ސަރުކާރަކާއި ކަމަށާއި އެ ސަރުކާރަކީ އަބަދުވެސް އިމްތިހާނަކާއި ކުރިމަތިލާ ބައެއް ކަމަށް ސަލީމް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ވެރިކަމުގައި ތިބޭ މީހުން ތިބެން ޖެހޭނީ އިމްތިހާންތަކާއި ކުރިމަތިލާ، ވައުދުތައް ފުއްދާން މަސައްކަތްކުރުން މަތީގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް ބެލުމަކީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ އެއް ކަަމަށާއި، މިހާރު ވައުދު ނުފުއްދުމަކީ ފެޝަނެއްކަމަށް ދެކެމުންދާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ޒަމާނަކީ ދައްކާ ވާހަކަ އާއި އަމަލާ ދިމާ ނުވާ ޒަމާނަކަށް ވުމުން މަޖިލީހަށް އަންނަ މީހުންނަކީ ލޯހުޅުވިފައިވާ ކަންކަން ދަންނަ ތަޖުރިބާ ހުރި ބަޔަކަށް ވުން މުހިންމު ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުލަތް ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން އަބަދުވެސް ދިވެހިން ތެދުވާ ކަމަށާއި އެއީ ދިވެހިންގެ ވަރަށް މުގައްދަސް ސިފައެއް ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ގައުމު ހަމަމަގަށް ނޭޅި އެއްވެސް މީހަކަށް އުފަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމާއި ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި ހުރި ފަރަގު މި ވަގުތު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުލަތުގެ ފުރާޅު ހިޔާވެގެން ނޫނީ އެކަކަށް ވެސް ކިޔަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީ އާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް އޮތަސް އެކަން އެއްކިބާކޮށް، އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ސަލީމް ގޮވާލެއްވިއެވެ. ދައުލަތާއި ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އެދޭ ނަމަ އެމްޑީޕި އަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް ނޭޅި އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް