ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 15:58
އޭޖީ އަހުމަދު އުޝާމް
އޭޖީ އަހުމަދު އުޝާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އިޓްލޮސްގެ މައްސަލަ
އިޓްލޮސްގެ މައްސަލާގައި އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅަނީ
 
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް އޮން ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)ގެ މައްސަލާގައި އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓު ވަރަށް އަވަހަށް ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ބަންޑާރަނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ބައެއް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ހަފްތާ 14 ގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އޭޖީ އޮފީހާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓު ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އުޝާމް ވިދާޅުވީ، މިކަމާ ގުޅޭ ބިލެއް މިހާރުވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ އިޓްލޮސްގެ ކޭސް ރާއްޖެއަށް ނާކަމިޔާބުވީ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި ވަކީލުން ނަގަންޖެހޭ ދިފާއުތައް ނުނަގައިގެންކަމަށް އެއްކޮޅުން ބުނާއިރު، އަނެއްކޮޅުން އައިސީޖޭގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރުމަށްވެސް އެ ވަކީލުން ފޮނުވަން ޖެހުނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނީ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތަކީ ކްލައިންޓުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވަކީލުން ސްޓޭންޑު ނެގުން ކަމަށެވެ. އޭރު ކްލައިންޓަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުކަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި، ބަޔާނުގައި އޮންނާނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަކީލުންގެ ވާހަކަ ބަޔާނުގައި ނޯންނާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އުޝާމް ވަނީ އެ ބަޔާން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެދެއްވާފައެވެ.

މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަންޑާރަނައިބު އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ކެބިނެޓުން ގޮތެއް ނިންމެވުމާއެކު މި މައްސަލާގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ޚަބީރުން ދެއްވާފައިވާ ލަފާ ހިމެނޭގޮތުން، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމަށް ބަންޑާރަނައިބު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އަދި ރިޕޯޓް އާންމުކުރެވޭއިރު، މި ރިޕޯޓުގައި، މި މަސައްކަތަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ މާހިރުންނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކާއި މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވި ފައިސާފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމަށް ވެސް ބަންޑާރަނައިބު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޓްލޮސް މައްސަލައިގައި ބޭރުގެ މާހިރުންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރެވެން ނެތީ އެމީހުން ދައުވާކޮށްފާނެތީ: ސަރުކާރު
ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް 241 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން، ލަފާދޭނީ އެކަމަށް ވިސްނައިގެން - ބަންޑާރަނައިބު އުޝާމް
ސަރުކާރުން އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައިފި، ބުނަނީ އެއީ އިޓްލޮސްއަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއްވެސް ނޫންކަމަށް
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައެއް ބާތިލުކުރަން ކޯޓަށް ދިޔުމަކީ، މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމުގެ މަސައްކަތް: އިބްރާ
އިޓްލޮސްގެ މައްސަލާގެ ރިޕޯޓާއެކު، ގާނޫނީ މާހިރުންގެ މައުލޫމާތާއި ޚަރަދުވި ފައިސާ ހާމަކުރާނެ: އޭޖީ
ކަންކަން ހާމަކުރަން ގޮވާލައި، ވެރިކަމަށް އައިސް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ނޫން