ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 20:23
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އިސްމާއީލް ނަވީން
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އިސްމާއީލް ނަވީން
ރައީސް އޮފީސް
ވެހިކަލްތައް ޓޯކުރުން
ވެހިކަލްތައް ޓޯކުރަން ފެށީ ރަމަޟާން މަހަށް ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި - ފުލުހުން
 
ފުލުހުން ވަނީ ޕާކިންގ ޒޯން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ޕާކު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ވެހިކަލްތައް ޓޯކުރަން ފެށީ، ރަމަޟާން މަހަށް ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ވެހިކަލްތައް ޓޯކުރަން ފެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީން ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅަނދުތައް ޕާކްކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އާއްމުން ހިނގާ މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓް މަތީގައިވެސް އުޅަނދުތައް ޕާކްކޮށްފައި ވާކަމަށް ނަވީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކް ކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ޓޯކުރަނީ ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޓޯކުރާ އުޅަނދުތަކާމެދު އަމަލުކުރާނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، ނައްތާލަންޖެހޭ އުޅަނދުތައް އެ ހާލަތުގައި ނައްތާލާނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަަމަށް ނަވީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ސަރަހައްދާ ނުބައްދަލު މިންވަރަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އުޅަނދުތައް އެބަހުރި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކުރުމުގެ ސަބަބުން ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބާރު ބޮޑުވާކަަން އިހުސާން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އިހުސާން ވިދާޅުވީ، ވެހިކަލްތައް އިތުރުވެ ޓްރެފިކަށް ދިމާވާ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައިދެވޭނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ކަމަށާއި، އެކަން އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓޯކުރުމަކީ އެކަމަށް ވަގުތީގޮތުން ހައްލު ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކުރާ އުޅަނދުތައް ޓޯކުރަނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ޕާކްކޮށްފައި ހުރުމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކަމަށް ވެސް އިހުސާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި 2ގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތަކާމެދު މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގްރީން ޒޯން، ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ދުއްވާ މަގުތައް، މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގެ ކަންމަތި، ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތައް، އޮފީސް އިމާރާތްތައް، ހޮސްޕިޓަލްތައް، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތަން، އަދި މިސްކިތްތަކާއި އާންމު ގޭބީސީތަކާއި ގަރާޖުތަކަށް ވަދެނުކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާނެހެން ޕާކްކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު ޓޯކުރާނެކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ޕާކިންގ ޒޯން ފިޔަވައި އެހެންތަނެއްގައި ޕާކު ނުކުރުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް