ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 19:25
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ
އެލްޖީއޭ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ޒުލްފާއެވެ. މަގާމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޒަމީރުވެސް ވިއްކާލެއްވީހެއްޔެވެ.
 
ކައުންސިލްގެ މިނިވަންކަމަށް އެލްޖީއޭއަކުން ނޭންގޭނެ
 
އެލްޖީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާން ގާނޫނައި ހިލާފު

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ކައުންސިލްތަކުގައި ތަޅު ނާޅުވާނެކަމުގެ ވައުދާއެކުއެވެ. ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރާނެކަމުގެ ވައުދާއެކުގައެވެ. އަދި އެކަމަށް ވަކި މިނިސްޓްރީއެއްވެސް ހެދިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އެލްޖީއޭ ހިންގަން ފެށުމުން ކަންކަން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ބަޔަކު މީހުން ގަބޫލުކުރިއެވެ.

އަދި އެކަން ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރީވެސް އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފައްކާވެ އެކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހަކު އައްޔަން ކުރުމުންނެވެ. އެއީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ މަރިޔަމް ޒުލްފާ އައްޔަން ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވިދާޅުވަމުން އައީ ލާމަރުކަޒީ މިނިސްޓްރީ ގާނޫނާ ހިލާފު ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވީ މަގާމު ލިބުނު ހިސާބުންނެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް ޒުލްފާ ގެންދެވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހަށް ތާއިދުކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު އެކަން ބަދަލުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އެހާ ފައްކާވެފައި ހުރި މީހަކު ހަމަ ގަސްދުގައި ކޮންމެ ކޮންމެ ކަމެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ. މަގާމަށްޓަކައި ރާގު ބަދަލުވުމަކީ ވަކި ކަމެކެވެ. މިފަހަރު މިވީ އެކަހަލަ ގޮތެކެވެ. އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާއެކު ޒުލްފާ ގަބޫލުކުރައްވަމުން އައި ހަމަތައްވެސް ވަޅުލީއެވެ. މިހެން ބުނަންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގެން އޮޅުވާލައްވާ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭން ކުރުން ބަލައި ނުގަނެ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން އަނބުރާ ނަގައި އެއީ ރައީސްގެ ކަރާމާތަށް ކުޑައިމީސް ބުނުން ކަމަށް ޒުލްފާއަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ދެން މި އެނގިގެންދަނީ މަގާމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޒަމީރުވެސް އަދި ގަބޫލުކުރައްވާ ހަމަތައްވެސް މީހަކު ވިއްކާލާނެކަމެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަނެ، ކައުންސިިލަށް ބާރު ފޯރުވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާފައި ޒުލްފާގެ ބައިވެރިވުން އެބައޮތެވެ. ސަބަބަކަށްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީއެއް އޮތް ގޮތަށް ހާމަކޮށް، ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ބިރުދެއްކުމެވެ. އެބަޔާން ނެރުމާއެކު އެލްޖީއޭ ހޫނުފެނަށް ވެއްޓި އެންމެ ފަހުން ގޮސް ހުސްވެގެން ދެން އިތުރު ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކައެވެ.

އެލްޖީއޭގެ މި ފިނޑި އަމަލާއެކު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން އަންގައި، އެކަން ނުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އެލްޖީއޭއަށް ގޮވާލިއެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް މި ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުވެސް އެކަމާއި ދެކޮޅެވެ. ނަމަވެސް މަގާމަށްޓަކައި ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކޮށްފާނެއެވެ.

މިއަދު ފެނި ހާމަވަމުންދަނި މި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މީހުން ގަންނަމުންދާކަމުގެ ހެއްކެވެ. ސިޔާސީ މަގާމަށްޓަކައި އޭގެ ޖާހަތުގައި އަމިއްލަ ޒަމީރުވެސް ވެލިއަޅާ ވަޅުލާތަނެވެ. އެތަކެއް އަހަރުތަކެއްވަންދެން ގަބޫލުކުރި ހަމަތައް މުގުރާލާ ފެއަށްޖެހޭތަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޢާފަށް އެދެން މެމްބަރުން އެދުމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެންގުން - އެލްޖީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުން: އެމްޑީޕީ
އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: އުޝާމް
ރައީސްގެ ނުފޫޒު އެލްޖީއޭ އަށް، މިއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމުގެ ބޮޅެއް!
ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން ބަޔާން ބާތިލުނުކުރަން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި - އެދުނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ މަގްސަދު ގެއްލުވާނުލުމަށް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ދިން އިންޒާރު މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލާނަން : މެންބަރު އީސަ
ބަޔާނާ ގުޅިގެން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭގެ ރައްދު: ރައީސްގެ ކަރަމާތް ނަގާލައިފި، ނޫސް ބަޔާން ބާތިލުކުރޭ