ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 12:40
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް
ޕީޖީ އޮފީސް
ޖިންސީ ގޯނާކުރުން
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
 
އޭނާގެ މައްޗަށް 3 ދައުވާއެއް ކުރި
 
އޭނާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އޮތް ނުރައްކާ ދެމިއޮތްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ކުޑަ ކުއްޖަކު "ގްރޫމް ކޮށްގެން" އެ ކުއްޖާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް، ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ އަނީސް ހިލްމީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ 2020 ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކުޑަކުއްޖާ (11އ) ގްރޫމްކުރުވައިގެން ގެސްޓްހައުސްއަށް އެކުއްޖާ ގެންގޮސް، އެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީއާއި، އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަނީސް ޙިލްމީގެ މޮބައިލް ފޯނު އެނަލައިޒް ކުރުމުން އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ފެނިފައިވާތީއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުއްޖާ ގްރޫމް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި 01 މަހާއި 06 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް 29 މާރިޗު 2023 ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ބުނެފައިވަނީ އަނީސް ހިލްމީ އެކުއްޖާއަށް ފޯނެއް ގަނެދޭނެކަމަށް ބުނެ، އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ފިހާރައަށް ގޮސް، އެކުއްޖާއަށް ދަޅަކާއި، ބޮޑީ ސްޕްރޭ ފުޅިއެއް ގަނެދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ކުއްޖާ ގްރޫމް ކުރުމަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ އަމަލުތަކެއްކަމަށް ދައުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު ގެސްޓްހައުސްއަށް ގެންގޮސް އެ ކުއްޖާއަށް އޭނާ ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދައުވާތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އަނީސް ޙިލްމީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އޭނާ ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 21 ފެބްރުވަރީ 2024 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު 4 ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ދުވަސް ނޭންގުމާއި، ދައުވާލިބޭމީހާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތުމާއި، ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި ކަރެކްޝަންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާއެއް އައިސްފައިނުވުމާއި، އެއްބާރުލުންދީފައިވުމާއި، މި މައްސަލައިގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އަނީސް ހިލްމީ ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 25 ފެބްރުވަރީ 2024 ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ މީނާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އޮތް ނުރައްކާ ދެމިއޮތްކަމަށް ފެންނާތީކަމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 14:08
ވޯލް
މި ފެންނަނީ ކޯޓުތަކުންވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަހުމިއްޔަތުކަންދޭން މިންވަރު، 25 ފެބްރުއަރީގައި އިސްތިއުނާފު ކުރީ މިއަދު މީ 3 އޭޕްރީލް . ބަރާބަރު 7 ދުވަސް (1 ހަފްތާ) ވެގެން ދިޔައީ.