ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 13:43
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2024 ގައި މޭޔަރު އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2024 ގައި މޭޔަރު އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2024
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދޭ: އާޒިމް
 
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ އެންމެންވެސް ކަންބޮޑުވާ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށް މޭޔަރު އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވި

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތަކު ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މޭޔަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ އެންމެންވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް މޭޔަރު އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރާ އެއްކޮށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވުމަކީ މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ލިބިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދު ކަމަށެވެ. މޭޔަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްވީއިރު، ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އިސް އެތައް ބޭފުޅުންނާއެކު މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްވަރާތަކެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ އެންމެ ދުވަހަކުން އައިސް ހުރި މައްސަލަތަކެއް ނޫންކަމަށާއި މިއީ އެތައް ޒަމާނަކުން އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މައްސަލަަތައް އެންމެން އެކުއެކީ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ، އެތައް ޒަމާންތަކެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެކަކު މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައިފި ކަމުގައިވާނަމަ، މިފަދަ މައްސަލަތައް ވަކިހިސާބަކުން ހުއްޓިގެންދާކަމަށް މޭޔަރު އާޒިމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މިފަދަ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭކަމުގަައިވާނަމަ، މާ ލަސްތަކެއްނުވެ މި މައްސަލައަށް ހައްލުގެނެސް މާލޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ނެތް މައްސަލައަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް