ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 09:44
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ކޯޗަކު ނުހޯދައި ބާސެލޯނާއިން ޒަވީ ރުއްސޭތޯ ބަލަނީ
 
ގިނަ ކޯޗުން ތިބީ ވަޒީފާތަކުގައި، ގިނަ ކޯޗުން ލިބޭކަށް ނެތް: ޑެކޯ

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ރުއްސަން އެ ކުލަބުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ޑެކޯ ބުނީ އެ ކުލަބުން އައު ކޯޗަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ނުފަށާ ކަމަށާއި މިވަގުތު ގިނަ ކޯޗުން ތިބީ އެކި މަގާމުތަކުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޒަވީގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ އެކަމަށް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާއާ އަހަރުމެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދެކޮޅެއްނޫން. އޭނާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށްފިނަމަ އެކަން ކުލަބުން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ހާމަކުރާނެ. މިވަގުތަކީ އައު ކޯޗަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތެއްނޫން. މި ސީޒަން ވެސް އަދި ނުނިމޭ. އަދި މި ސީޒަނުގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރަން އެބަހުރި. މިވަގުތު ގިނަ ކޯޗުން ވެސް ތިބީ ވަޒީފާތަކުގައި
ޑެކޯ

އޭނާ އަދި ބުނީ އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ކުލަބުން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ތަންފީޒުކުރަންތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ކަމަށްޓަކައިވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބީ މަޑުކުރާ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި މިހެންވެ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުން މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޒަވީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޑެކޯ، މިފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކީ އޭނާ ކޯޗުކަމުގައި މަދުވެގެން އަދި އެއް އަހަރު މަޑުކޮށްދޭން ކުލަބުގެ ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ އެދިފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި ކުލަބުގެ ނާއިބް ރައީސް ރަފާ ޔުސްޓޭ ވެސް ވަނީ ލަޕޯޓާގެ ހިޔާލަށް ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ކުރިން ޒަވީ ވަކިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކި މީހެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް