ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 17:43
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ލަސްކުރުން
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައި
 
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން
 
ރައްޔިތުން މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަމަށާއި، މިމައްސަލާގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ އެއާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ނުވަތަ ނުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަމާގުޅޭ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްގެން އެކަން ސާފުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބާއްވައި ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިއްވަން މިތިބެނީ އެމީހުންގެ މަންދޫބުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު ތެދެއްތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަމާއި ގުޅިގެން އަޑު ހުރި ގޮތް. ދެންއަށްވުރެ މައްޗަށް ދެން ކޮންކަމެއްތޯ މިގައުމުގައި ބޭނުންވަނީ ކަމެއް އޮތް ގޮތް ސާފުކުރަން. ދެން ވޯޓުގެ އަދަދަށް ބެއްލެވީމަ އެއޮތީ އެދަދު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވާން. ދެން އެވަރުން މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުނުވަންޏާ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އަޅުގަނޑުމެން އުފުލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުން މިދަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް އެބޭފުޅުން ކުރިން އެވިދާޅުވި ބަސްފުޅުގެ މަތީގައި ތިބި ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ތަންކޮޅެއް ދޫނުކުރާނަން. އެއީ ވަރަށް ސާފު.
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ތަސްތީގު ކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ލީގަލް ޑިރެކްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންްއާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އުންމީދު ކުރަނީ މީގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ބިލް ފާސް ކުރުމާއެކު އެގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެފައިވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މިގޮތަށް މި ބިލް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެބޭފުޅުން އިންތިޚާބު ފަސްކުރައްވާނެ ކަމަށް. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހަށް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ހިތުން މިއަދު މިއޮތީ އެބޭފުޅުން އެދުވަހު ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަމަލުުރަންޖެހޭ ދުވަސް އަނބުރާ އައިސްފައި. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޭރު ގާނޫނުގައި އެހުރި މުއްދަތު ހަމަވާ ގޮތަށް ފުރުސަތު އޮތް. ތަންކޮޅެއް އުދަނގޫކޮށް ތަންކޮށްޅެއް ތާށިކޮށް. ނަމަވެސް އެގޮތަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް. އޭރު އެކަން ނުކުރެއްވީ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ސަރުކާރުން އެހެން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގެންނެވީމަ. އެކަމަކު ފަހުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވި އޮން ރިކޯޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މިބިލް ފާސް ކޮށްފިނަމަ ތިމަންނަމެން އިންތިޚާބު ފަސް ކުރާ ނަމޭ. އެހެންވީމަ އެބޭފުޅުން މިއަދު ރައީސް މުއިއްޒާއި މިގާނޫނު ތަސްތީގު ކުރައްވަންދެން ޑިސިޝަނެއް ނަންގަވަން މަޑުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއަދުން މިއަދަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ގޮތަށް ނިންމުމުންގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް.
މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ އެންމެ 14 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް