ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:18
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން މަޖިލިސް ކައިރީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވި
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން މަޖިލިސް ކައިރީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް ކައިރި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
 
އެއްވި މީހުންގެ ޓައިމްލައިން ސާފު ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ
 
މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ފުރަތަމަ އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ތިބި
 
އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ގޭންގުތައް ހިމެނޭކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ސޮއިކުރައްވާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައިވޭ

ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ނައިބު މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވި އެއްވުމުގައި ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައްވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހން ބުނެފިއެވެ.

28 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް މީހުން އެއްވެ މުޒާހަރާކޮށް އަމާންކަން ނަގާލި މައްސަލައިގައި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރި 241 ކޮމިޓީގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ސުވާލުކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި، އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ގޭންގުތައް ހިމެނޭކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ސޮއިކުރައްވާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް މެންބަރު އެދިވަޑައިގަތެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި، މަޖިލިސް ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގޭންގުތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން މަޖިލިސް ކައިރިއަށް އެއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން އެސްއޯ ފުލުހުން އެމީހުން އެތަނުން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ފުރަތަމަ އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ތިބިކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަހުގެ މަރުހަލާއެއްގައި އެމީހުން [ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން] އެތަނަށް އައީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯސްވެސް އިތުރުކޮށް މަސްތަހަތު ހިފެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިން.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ސުޖާއު

ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހިސާން ވެސް ވަނީ މަޖިލިސް ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ގޭންގް މެންބަރުން އައި ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތައް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރުގެ ވާހަކަ މާނަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭ ޓައިމްލައިނާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު ހިސާން ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެއް މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ފުރަތަމަ އެއްވި ކަމަށާއި، މަޖިލިސް ކައިރިއަށް އެއްވި ގޭންގު މެންބަރުންނާއި، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އައީ ކޯޑިނޭޓް ވެގެންތޯ ނުވަތަ އެއްބައިވެގެންތޯ އޭގެ ތަފްސީލު ގްރައުންޑުގައި ބެލިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

އަދި ތަނުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުން ގެއްލުވާލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި ހިސާބުން ޓީމްތައް ފޮނުވައިގެން އެ އޭރިއާއަކީ ރައްކާތެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު