ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:20
ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީ
"މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް" ކެމްޕެއިން
ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ހައިވަކަރު އޮޑިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް، ފެންނަނީ ޅޮސް އޮޑިއެއް - ފައްޔާޒް
 
އެމްޑީޕީން އަނެއްކާވެސް ނުކުންނަނީ އަނިޔާވެރި މުޖުތަމައެއްގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ހޯދައިދިނުމަށް
 
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ނުބާއްވަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން، ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ބިލް ފާސްނުކޮށް ބޭއްވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފެއްދެވި
 
ޑިމޮކްރަސީގައި ހޯދާ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރެވެނީ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވައި، އެ އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުކުރެވިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ހައިވަކަރު އޮޑިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށާއި، މިއަދު މި ސަރުކާރު ފެންނަނީ ޅޮސް އޮޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ "މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް" ކެމްޕެއިނުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިގުރާރު ލައިދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއް އައިސް، ތިން މަސް ވެގެންދާއިރު ފެންނަނީ ޑިމޮކްރަސީއާ ދުރުކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާތަން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް އަސާސްތައް ގަބޫލުނުކުރާ ބަޔަކު ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ދައްކަން އުޅުނަސް އެކަން ނުކުރެވޭނެކަން މިހާރުވެސް ފެންނަމުން ދާކަމަށާއި، 100 ދުވަސް ވީއިރު 300 ދޮގު ހަދާފައި ވާކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމުން، އެ ވާހަކަތައް ގަބޫލުކޮށްގެން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ފެންނަނީ ކިރިޔާ ރާޅެއް ޖަހައިލާއިރަށް ފަށަން ބިންދައިގެންދާ ހާލުގައި އޮތްތަން ކަމަށާއި، ސަރުކާރަށް ކިރިޔާ ޕްރެޝަރެއް އަންނައިރަށް މާވަޑިއޭ ކިޔާފައި އިނގިލި ދިއްކުރާކަމަށް ފަައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު، ކަންކަން ނުވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތީ ބަނަ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިތުރަށް އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓައިނުލައި ސަލާމަތްވާނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަ މަހު ބާއްވަން ކަމަށާއި، އަދިވެސް ރޯދަ މަހު އިލެކްޝަން ބާއްވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ހާމަނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމާގުޅޭ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން، ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ބިލް ފާސްނުކޮށް ބޭއްވި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ފައްޔާޒް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމައެއްގައި އަބަދާ އަބަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީގައި ހޯދާ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރެވެނީ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވައި، އެ އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުކުރެވިގެން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން މިހާރު އަނެއްކާވެސް ނުކުންނަނީ އަނިޔާވެރި މުޖުތަމައެއްގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީން ވަނީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ދައުލަތުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކޮށް، އެންމެ ބާރުވެރި ބަޔަކީ ރައްޔިތުންކަމަށް ހެދީ އެމްޑީޕީން ކަމަށާއި، އެކަން ކުރީ އެމްޑީޕީގެ ހިތްވަރުން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އާ ގާނޫނު އަސާސީއާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ބާރުތައް ހޯދައިދީފައި ވާކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ވެރިކަންތަކުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން އެމްޑީޕީން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ފައްޔާޒް ވަނީ މިހާރު އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީން ނުކުންނަނީ އެފަދަ މަގުސަދެއްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ފައްޔާޒް ވަނީ 2013އިން 2018އަށް އޮތީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ދިވެހިން ހަނދާން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަން ހަނދާން ނެތުނު ސަބަބަކީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީން ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވި ހައްގުތައް އެހާވަރަށް ވެސް ހިމާޔަތްކުރެވުނު ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންނާއި، ދޮގާއި ފިތުނަ ވިއްކައިގެން މިހާރުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ފައްޔާޒް ވަނީ މި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި
މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރަން: ފައްޔާޒު
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު