ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:34
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
"މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް" ކެމްޕެއިން
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
 
ސަރުކާރުން ފިތުނަ އުފައްދާފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފައި
 
މަސްވެރިން ދަނީ އެމީހުން ހަނާވެ، ފަނާވެފައި ވާކަމަށް ބުނަމުން

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު މި ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް ކަމަށާއި، އެ ފިލްމް އަލުން ބަލަން ދިވެހިން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާހިދު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ވެރިކަމުން ފެނުނު ކަންކަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސްވީއިރު، އިގުތިސާދު ހަމަމަގަށް ނޭޅުނުކަމަށާއި، މަސްވެރިން ދަނީ އެމީހުން ހަނާވެ، ފަނާވެފައި ވާކަމަށް ބުނަމުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވަނީ މަސްވެރިންނަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ވީ ވައުދުތައް ފުއްދަމުން ނުދާތީ އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ ބާކީވެ، ކޮރިޑޯތަކުން ފަހަތަށް ސޮއްސަމުން ދާކަަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނިޔާވެރިކަން ތިލަވެ، ހައްގުތައް ހަނިކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން މުއައްސަސާތަކަށް އަތްބާނަމުން ދާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރު ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ނޫން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރުން ފެންނަ ފިލްމަކީ ބާ ފިލްމެއް ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ވެރިކަމުގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ނަގައި ގޭޓް މަތިން އުކުމާއި، އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ކުޑަގޮޅީގައި ބޭއްވުމާއި، ރައީސްކަން ކުރެއްވި އެތައް ބޭފުޅުންނެއް އޭރު ފެނުނުކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ވެރިކަމުގައި ވެސް މިސްރާބު ދަނީ އެ މަގުން ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ބުހުތާން ދޮގު ހަދާފައި ވާކަމަށާއި، ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ފިތުނަ އުފައްދާފައި ވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ގެއްލި، ސަރުކާރު ވަނީ ފާލުން ނެއްޓިފައި ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެއް އަޑަކުން "ދޮގު ދޮލަނގު" ކުނިވެފައިވާކަމަށް ބުނަމުންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޮގު ދޮލަނގުގައި ފުޅަ އަޅަތްޕޭ. ދޮގު ދޮލަނގަށް ސަލާމޭ. ވައްސަލާމޭ. ދެން ހޯހޯއޭ. ދެން ފުދިއްޖެއޭ. ދެން ވަރިހަމައޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނުކުމެ މިތިބީ ރައްޔިތުން ގޮވާ ގޮވުން އެނގިގެން. ރައްޔިތުން ގޮވަމުން ދަނީ ކީކޭތޯ؟ މިސްރާބު އަމާޒަށް! މިސްރާބު އަމާޒަށް! މިސްރާބު އަމާޒަށް! އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ އެދުން.
އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އެމްޑީޕީން މިހާރު ނުކުމެ އޮތީ ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަކީ ހިތްވަރު އެލޭނެ ޕާޓީއެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ގައުމު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީން ދާނީ ކުރިއަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަން އެމްޑީޕީން ނުކުތީ އާ ހިތްވަރަކާއި އާ ޖޯޝަކާ އެކުގައިކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލި ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީން އަލުން ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ކުރަން ޖެހުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް