ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 15:24
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ދުވަހެއް
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ދުވަހެއް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ރަމަޟާން މަސް
ރަމަޟާން މަސް ފެށެން ކައިރިވެއްޖެ، ތައްޔާރުތަ؟
 
އަހަރުގައި އަންނާނެ އެންމެ ހެޔޮ މައްސަރަކީ ރަމަޟާން މަސް
 
ރަމަޟާން މަސް ފެށެން ވަނީ ކުޑަތަންވެފައި

އަހަރުގެ ތެރެއިން އަހަރެމެންނާ ބައްދަލުކުރާނެ އެންމެ ހެޔޮ މައްސަރަކީ ރަމަޟާން މަހެވެ. މިއީ ޒިކުރުކުރުމާއި، ދުޢާކުރުމާއި އަދި އަޅުކަންތަކަށް އެންމެ ޚާއްސަވެގެންވާ މައްސަރެވެ. ތިމާގެ އުޅުން އިސްލާހުކޮށް ހެޔޮމަގަށް ރުޖޫޢަވުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދާ މައްސަރެވެ. އިސްރާފުކުރުމާއި، ދޮގުހެދުމާއި، ނެތިމޮށުންފަދަ ނުބައި ސިފަތަކުން ދުރުވެ ތިމާގެ ހިތް ސާފު ކުރަންވީ މައްސަރެވެ. މާދަމާވެސް ތިމާ މަރުވެދާނެއެވެ. އެމީހެއްގެ މަރުގެ ވަގުތަކީ ކޮބައިކަން، މަރު ހިއްޕަވާނީ ކޮންތަނެއްގައި ކީއްކުރަން ހުއްޓާކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮންމެފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ތިމާ މަރުވެދާނެކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ކުރަންހުރި ކަންކަން އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ނުބަހައްޓާށެވެ. އެހެންނޫނީ، ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން ތިމާއަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަކީވެސް އެފަދަ ކަމެކެވެ. އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެން ތައްޔާރުނުވެ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަފަހަރު އޮންނަނީ ތައްޔާރުނުވެވިއެވެ. މިއީ ދިވެހި މި މުޖުތަމަޢު ތެރެއިން ފެންނަ އާއްމު ސިފައެކެވެ. ރަމަޟާން މަސް އަންނަކަން ގިނަފަހަރު އޮންނަނީ ހަނދާންނެތިފައެވެ. ފޯނަށް ބަރޯސާވެގެން ނޫނީ ދުވަހެއް އައިސް ފާއިތުވެ ދިޔައަސް ރޭކާނުލާ ދަރަޖައަށް މިހާރު އޮތީ ގޮސްފައެވެ. ފޭސްބުކް، އެކްސްފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމަކުން ރަމަޟާން މަހަށް 03 ދުވަހަށް ވެއްޖެކަމުގެ ޕޯސްޓެއް ފެނުމުން ރަމަޟާން މަސް އައިސް ބޯމަތިވެއްޖެކަން އެނގޭ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ. އެމީހުން ގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަނުކުރެވި އުޅެނިކޮށް ރަމަޟާން މަސް އައިސް އޮންނަނީ ފެށިފައެވެ. މިކަންކަމަށް ސަމާލުވެ، ރަމަޟާން މަހަކީ އަހަރުގައި އަންނާނެ އެންމެ މުހިއްމު މައްސަރުކަން ދަނެ، އެ މަހަށް އިންތިޒާރުކޮށް، ދުރާލައި ތައްޔާރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހާއެކު ބައެއް ދެރަ ކަންކަން މި މުޖުތަމަޢުން ފެނިގެންދެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، ބައެއް ބާވަތްތައް އަގު ބޮޑުކުރެއެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، މިފާއިތުވި 2 ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފިޔާ، ބިސް، ހަނޑޫ، ހަކުރު، މަސްދަޅު، މޭވާ އަދި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް އަގު ބޮޑުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރޯދައިގެ ކުރިން މި ބާވަތުގެ ތަކެތި ގަނެ، ތައްޔާރުވުމަކީ ބުއްދިވެރި ގޮތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގޭތެރޭގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި، ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި އާކުރުމާއި، ރީތި ފޭރާން ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދުރާލައި ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާފު ނުވާގޮތަކަށެވެ.  މީގެ އިތުރުން، ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު ގެއްލިފައިވާ ރޯދަތައްވެސް މި ފެށޭ ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން ޤަޟާކޮށް، ހުރިހާ ވާޖިބެއް އަދާކުރަންވާނެއެވެ. މި ކަންކަމަކީ، އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހުނީމައި ކުރަން ބަހައްޓަންވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގައި މިކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ، ދުރާލާ ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން މިކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެންމެންވެސް މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

ރަމަޟާން މަސް ފެށެން ކައިރިވެއްޖެއެވެ. ވަގުތު ކުޑަތަންވެއްޖެއެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަހަރެމެން ކުރަންހުރި ކަންކަން ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރުން ފެށިގެން، ރަމަޟާން މަހަށް އަވަހަށް ތައްޔާރުވާށެވެ. ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ގަނެ، ފުރިހަމަނުކުރެވި ހުރި އަޅުކަންތައް ފުރިހަމަކޮށް، ތިމާ ހިތް ސާފު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހާ ބައްދަލުކުރާށެވެ. މާތް ﷲ އަޅަމެން އެންމެންނަށް ރަމަޟާން މަހާ ބައްދަލުވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށި! އާމީން

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
8%
67%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް