ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 08:53
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ތަރައްޤީ
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފި
 
ފަރުދީ މުއްސަނދިކަން ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގައި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި ބޭނުންވާ އެހެން ވަސީލަތްތަކާއެކު މުޅިން އައު ސްކޫލެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ފަސް އަހަރުދުވަހަށް ބަހާލައިގެން 40،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރައްވާނެ ކަަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު ތަފްސީލެއް އެ މަނިކުފާނު ހިއްސާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގައި މެދުރާސްތާ އަދި ދުރުރާސްތާގެ ޕްލޭނުގައި އެ ރަށަކީ މުހިންމު ރަށެއް ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ބަދަލުގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ ފަރުވާދެވޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ކޮންމެހެން ތިބެންޖެހޭނެ ދާއިރާތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން އިތުރުކުރުމާއި ހަދަންޖެހޭ ގިނަ ޓެސްޓުތައް ހެދޭ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތްދެވޭ ތަނަކަށް ރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގައި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި ބޭނުންވާ އެހެން ވަސީލަތްތަކާއެކު މުޅިން އައު ސްކޫލެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް