ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:45
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ގެ ތެރެއިން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް އިޙްތިރާމެއް ނެތް، އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުން؟
 
ސަރުކާރުން ދަނީ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް ގޮންޖަހަމުން

މި ސަރުކާރަކި ތިންބާރު ވަކި ވެފައިވާ ނިޒާމާއި މާ ރައްޓެހި ސަރުކާރެއް ކަމަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތަކުން ނުފެނެއެވެ. މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާށްކޮށްފި ނަމަ އެ ބިލް ތަސްތީގު ނުކޮށް ދިގުދަންމާލައެވެ. މަޖިލީހުގެ ހިންގުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޝަކުވާކޮށް، ކުސްތެޅުން އެއީ އާއްމުކަމެކެވެ. މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާއި މެދު ކޯޓުގެ ދޮރާށީގައި ޓަކިޖެހުން އެއީ މި ސަރުކާރުން ނިކަން ކުރާހިތްވާކަމެކެވެ. ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހަކީ މާ މުހިންމު ތަނެއް ނޫނެވެ.

ނުވިތާކަށް މި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހަކީ ތުރާލެކެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާއި ކޮމިޓީތަކަށް މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި ވަޒީރުން ހާޒިރުކުރުމުން މި ސަރުކާރަށް އެކަން ސިފަކުރެވެނީ ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުގައެވެ. ސަރުކާރަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އެއީ ބޭކާރު ވަގުތުތަކެކެވެ. މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމުން ސަރުކާރަށް ޖަވާބު ނުދެވި ފަޟީހަތްވާތީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އެނގި ހާމަވާ ކަމަކަކީ މަޖިލީހާއި މެދު ސަރުކާރު އިންތިހާއަށް ޖެހިލުންވާކަމެވެ. އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހަށް ގޮންޖަހާ އެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަންނަކަމީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލުކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަށް އެކަނި ބަލާލިޔަސް މި ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ ހިންގުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ދޭހައެވެ. މަޖިލީހުގެ ހިންގުމާއި މެދު މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކާއި މެދު ނުރުހިގެން ބޮޑާހާކާ ކޯޓަށް ދާނީ ގައިމު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ނުރުހުނީމަތާއެވެ.

ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ އިސްލާހު ގެނެސް އެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން ވެސް އެކަން ވެސް އެއީ ނުވާކަމަކަށް ހަދައިގެން ތިއްބަވާކަހަލައެވެ. ހިރުވާތަން ކަހާވެސް ނުލަނީއެވެ. އެ ބިލް ތަސްދީގު ނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވާ ނަމަ 27 ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން އެކަން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަނަވައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ ބިލް މޭޒުކޮޅު މަތީގައި ބާއްވަވާ ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ފާޅުގައި ކުޑައިމީސްކޮށްހިތާކަން އެހެރަ ފެންނަނީ ނޫންތޯއެވެ.

ފަހަރުގައި މިއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ގިނަ ބޭފުޅުންނާއި ޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ އެތެެރެ ކޮއިލު ނުފެނި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުން ވާގޮތަކަށް ވެދާނެއެވެ. ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއްގައި ކަން ހިނގާ ގޮތާއި އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރަށް ކުރާ އިޚުތިރާމު ދެނެ ނުގަނެވެނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ސުވާލަކީ މިހާ މަޖިލީހަށް އިޚުތިރާމް ކުޑަ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބެވެ. މިއީ ބާރާއި ކޮންޓްރޯލް ހޯދުން ނޫން ދެން އެހެން ކޮން ކަމެއްތޯއެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ އަދުރޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު އަދުރޭގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް 80 އާއި 70 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: އީސީ
"ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސަށް ފޮނުވޭނެ"
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް މުހައްމަދު ތޯހާ އައްޔަންކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް އީސީން އާންމުކޮށްފި