ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 17:28
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް
ގައުމުގެ ހައްގުގައި، މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ހޯދަންޖެހޭ: ފައިސަލް
 
ސިޔާސަތުތަކާއި ފިކުރުތައް ދަސްކޮށްދިން ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ
 
އެމްޑީޕީއަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ސަޕޯޓެއް ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި
 
ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ގައުމުގެ ހައްގުގައި 20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއިން އަބަދުވެސް ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި، ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ކުދި ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކާއި، ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރިއަށް ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ސަޕޯޓެއް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ފައިސަލް ދެއްވިއެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އެންމެން އެކުގައި މިއަދު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެދުމާއެކު އެމްޑީޕީން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތްކޮށް، ސިޔާސަތުތަކާއި، ފިކުރުތައް ދަސްކޮށްދިން ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ އުފެދުމާއެކު އެމްޑީޕީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަ އެމްޑީޕީން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ވެސް ހުރިން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، 2008 ވަނަ އަހަރު ޕާޓީގެ ނަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ. އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެއް އަމާޒަށް ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭން އެ ކަންތައްތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓާ. އެވަގުތު އަޅަންޖެހުނު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން. އަޅުގަނޑު އެކަންތައްތައް ކުރީ. ނަމަވެސް ފިކުރަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ސިޔާސަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ކުރެވުނީ އެއް މަސައްކަތެއް. 20 އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރީ ހަމަ އެއް މަސައްކަތެއް. އެއް ފިކުރެއްގަ، އެއް ވިސްނުމެއްގަ، އެއް މަގެއްގަ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއައީ. އަޅުގަނޑަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަކުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކުގަ މިއަދު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އެމްޑީޕީއަކީ މިއީ. ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޕާޓީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށްޓަކާ (އެމްޑީޕީއަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށްޓަކާ) މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. އެއީ ގައުމުގެ ހައްގުގަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ ގައުމުގެ ހައްގުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ގައުމުގެ ކަންތައްތައް މިދާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހޭ.
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް

ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ 22 ފެބްރުއަރީ 2024 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ދައުރުގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ފައިސަލް އޭރު ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައެވެ. ފައިސަލް ވަނީ އެ ދައުރުގައި ރައީސް ސާލިހާއެކު ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ފައިސަލްއަށް ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ފައިސަލް ވަނީ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ދައުރު ހަމަކުރައްވައި، ނަމޫނާ ދައްކަވާފައެވެ.

ފައިސަލް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 21 ޖެނުއަރީ 2024ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް