ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:37
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްވެރިންނަށްދޭން ޖެހޭ ފައިސާ
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
 
ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ ވައުދުފުޅު ވެވަޑައިގަންނަވަމުންގެންދަވާނަމަ މި ރާއްޖެ ގޮސް ވެއްޓޭނެ އަނދިރި ފުން ވަޅުގަނޑު އިހުސާސްވެސް ނުކުރެވޭނެ
 
ދައުލަތުން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ
 
ސަޕްލަމެންޓްރީ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އިތުރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިހާތަނަށް ދީފައި ނުވޭ

ކުރީ ސަރުކާރު ނިމެނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުފުޅުތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިހުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވި 3 މަސް ދުވަސްވެއްޖެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަޕްލަމެންޓްރީ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އިތުރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިހާތަނަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވަނީ މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަތް މަސް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާއަށްވީ ގޮތާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވެގެން އުޅޭގޮތަކީ ސަރުކާރެއް ހިންގަން ނޭނގުން ކަމަށާއި ފައިސާ ގެންގުޅެން ނޭނގުން ކަމަށެވެ. ދައުލަތެއް ހިންގާއިރު އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ތަރުތީބުތަކެއް އޮންނާނެކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމާއި ހަވާލުކުރީމަ ކުރެއްވީ ކޮންކަމެއް؟ ވެރިން ދުއްވާނެ ކާރުތަކެއް އެއަރފްރައިޓްކޮށް ގެނައީ. 22 ކާރު. ދެން މުޅި ދުނިޔެ ވަށާ ހަނީމޫނެއްގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށީ. މަސްވެރިންގެ މަހަށް ލިބެން އޮތް ފައިސާ ނުދައްކާ ވަޑައިގެން 48 މީހުންނާއެކު ހުންނެވީ ދުބާއީގައި. މިއަދުވެސް ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ 40ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގޮވައިގެން ގޮސް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި. އެ ފައިސާ ފުރަތަމަ މަސްވެރިންނަށް ނޫންތޯ ދޭންވީ.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ބޮޑު ވަބާގެ ތެރޭގައި ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އިރު ދައުލަތަށް ފައިސާ ނުވަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޒަރވްގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެ ދުވަހު ރަނގަޅަށް މެނޭޖް ކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ހާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ވެސް މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމަށާއި ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއަދު އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިގްތިސާދު ކުރިއަރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ތެރޭގައި ހަމައަކަށް ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ވަޑައިގެން ހިތުހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ވަމުން ގެންދަވާނަމަ މި ރާއްޖެ ގޮސް ވެއްޓޭނެ އަނދިރި ފުން ވަޅުގަނޑު އިހުސާސްވެސް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވެ ނުކުމެ މިތިބީ ސަރުކާރާއި ވެރިން ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިން ބާރުތަކާއެކު، މިދިޔަ 5 އަހަރު ކުރި މަސައްކަތް އަނެއް ފުށަށް ޖަހައިފި. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެއީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ތަނަކަށް ހެދިން. 5 އަހަރު ތެރޭގައި ބޭއްވި ކޮންމެ އިންތިހާބެއް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއްގެ ގޮތުގައި ނިމިގެން ދިޔައީ. އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ނާދޭ. އޭގެ ކުރިން އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ދޮށަށް މީހުން އެއްވެ ކޯޓަށްދޭ. ނަތީޖާ ގަބޫލެއް ނުކުރޭ.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިއަދު ފެންނަމުން މިދަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ފޯރުވާތަން ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުން އެދެނީ ރޯދައިގެ ފަހަށް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނަމުން ދަނީ މަޖުބޫރުވެގެން ތިބި ކަމަށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް މަޖުބޫރުކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި މިއަދު އިންތިހާބު ބާއްވާނަމޭ ބުނެފިނަމަ ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެކަން ކޮށްދޭން ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ