ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 22:07
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
ގައުމުގެ ހާލަތު
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީން ބޮޑުކޮށް ނަގާނެ
 
ރީދޫ ލަޝްކަރު އުތުރާއި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި އަދި މާލޭގައި ފެތުރިގަންނާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުންވަނީ މި ގައުމު ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ މާލެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރީދޫ ލަޝްކަރު އުތުރާއި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި އަދި މާލޭގައި ފެތުރިގަންނާނެ ކަމަށާއި، 20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީން ބޮޑުކޮށް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަނީ މިގައުމު މިސްރާބު އޮޅި، ފާލުން ނެއްޓެމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީގެ އެދާއިރާގެ ވެސް މިސްރާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހުއްޓައި އެކަހެރިކޮށްލުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެފައިވާކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގު ހަދައި އޮޅުވަލައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަން މިއޮތީ މިސްރާބު މިއޮތީ އޮޅިފައިކަން. ފާލުން ނެއްޓިފައިކަން ކައްސާލާފައިކަން. މިހާރު މިދަނީ ސީދާ ފަރަށް އަރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރުގަދަ މި ރީދޫ ލަޝްކަރު އުތުރާއި ދެކުނާއި، އަނެއްކާވެސް މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް މިފެތުރިގަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އައު ޖޯޝަކާއި އައު ބާރެއްގައި މަޖިލިސް 20 ބޮޑުކޮށް ނަގަން. ބޮޑުކޮށް މަޖިލިސް 20 ނަގައި ރާއްޖެ މިހާރު ހިފާފައިވާ މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތް އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާގެންނާއި، ޕާޓީގެ އިސްލީޑެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާގެންނާއި، އަދި ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށްށާއި، މިޕާޓީއަށް ކޮށްދެއްވާ އަގު ނުކުރެވޭ ފަދަ ތެދުވެރި އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުތައް މަތިން.
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މީގެ އިތުރުން ޝާހިދު ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ދަތި ހާލަތުގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިން ކަމަށާއި، މިސަރުކާރަށް އެވަރުވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގައި މަސް ކިލޯއެއް ގަންނަ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކުރީ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ހެދުމަށްފަހު އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރަށް އުޅެނީ އެކަން ކުރާނެ ގޮތް ވެސް ނޭނގިގެން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި