ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 19:18
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފައިލް ފޮޓޯ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފައިލް ފޮޓޯ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރުން
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ދިފާއީ ވަޒީރު ހާޒިރުކޮށް، ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
 
ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން
 
ސިޓީ ވެސް ވަނީ އާއްމުނުކުރުމަށް ނިންމާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް، ދިފާއީ ވަޒީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީ (241)އަށް ހާޒިރުކޮށް، ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެސިޓީ ވެސް ވަނީ އާއްމު ނުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ 31 ޖެނުއަރީ އަދި 1 ފެބްރުއަރީގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހަތިޔާރާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ މަސް ދޯނިތަކަށް އެރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވާއިރު، މިކަން ހިނގި ގޮތް މުޅިން ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލާން އޮތް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދޭކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެމްބަރުން ވަނީ، ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބަޔަކު ދިވެހި މަސް ދޯންޏަކަށް އެރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިކަން ހިނގި ގޮތް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނެދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އާއްމުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ދިފާއީ ވަޒީރު ޣައްސާން މައުމޫން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް، އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް