ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 05:42
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު
 
ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ފިއްތުންތަކަށް ބޯލަބައިގެން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބު ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމިއިރު، ރޯދައިގެ ފަހުން ވެސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ތާރީޚުތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ފިއްތުންތަކަށް ބޯލަބައިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއެކު އެތައް ބަޔަކަށް ރޯދަ މަހުގައި ވޯޓުލުން ވާނީ ދަތިކަމަކަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ އެ ނިގުޅައި ގަންނަނީ އެތައް ބަޔެއްގެ ހައްގުތަކެއް. ރަމަޟާން މަހު ވޯޓުލާން ބާއްވައިފިއްޔާމުން ވޯޓުލާން ދާން ދަތިވާނެ އެތައް ބަޔަކު ތިބޭނެ.
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ، އެ މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މަހަކަށް ހެދުމަށް ދޭ އިސްކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާއިރު، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ވިސްނުމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ވޯޓުގެ ހައްގު އެތައް ބަޔެއްގެ އަތުން ނިގުޅައި ގަތުމެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު، ރޯދަ މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މަހެއްގެ ގޮތުގައި މާބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 އެއް އެކީގައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަންދުކޮށްލައްވާފައި އެ އޮތީ. ސަރުކާރު ވެސް ބަންދުކުރީ، ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ހުރިހާ ކަމެއް ބަންދުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ. އެހެންވީމާ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ގެ ތެރޭގައި ކީއްވެގެންތޯ މިވަރުގެ ބޮޑު ކަންތައްގަނޑެއް މި ބާއްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ. ކޮބައިބާ މީގެ ވިސްނުމަކީ. އެންމެ ކަމެއް. ވިސްނުމަކީ ވޯޓުގެ ހައްގު އެތައް ބަޔެއްގެ އަތުން ނިގުޅައި ގަތުން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު އެފަދަައިން ވިދާޅުވިއިރު، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އަދި ނިންމާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ މި އަންނަ މަހުގެ 17ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އެގޮތުން އިލެކްޝަންސްގެ އެ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަދި ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން ވަނީ ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތަށާއި، ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ އިންތިހާބުތައް ނުބޭއްވޭނެ ފަދައިން އިންތިހާބާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ފާސްކޮށް ތަސްދީގު ކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަށް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒު އެ ގާނޫނު ތަސްދީގުކުރައްވާފައެއް އަދި ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި