ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 05:49
ތިނަދޫގައި ގާއިމްކުރެވޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގ ފޮޓޯއެއް
ތިނަދޫގައި ގާއިމްކުރެވޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގ ފޮޓޯއެއް
ޓްވީޓަރ
ތިނަދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓް
ތިނަދޫގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫއަކީ 400-600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދެމެދުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް
 
އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މި މަޝްރޫއަށް ފައިނޭންސް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
 
އެއީ މި މަޝްރޫއަކީ ޕޭން ޕެސިފިކްގެ އަމިއްލަ ފައިނޭންސިންގައި ހިންގޭނެ މަޝްރޫއަކަށް ވާތީ

ގދ. ތިނަދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ފަހުމުނަމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، ތައިލެންޑްގެ ޕޭން ޕެސިފިކް ކުންފުންޏާއެކު ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައިއެވެ.

އެގޮތުން އެ ފަހުމުނާމާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އިމާރަތް ކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ޕޭން ޕެސިފިކްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީސީއޯ، ޖިރާޓް ޕެތުނުންތަވޮންއެވެ.

މި ބިޔަ މަޝްރޫއަކީ ޕޭން ޕެސިފިކްގެ އަމިއްލަ ފައިނޭންސިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ މަޝްރޫއެކެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއަކީ 400 މިލިއަން ޑޮލަރާއި، 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދެމެދުގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އިތުރު 12 ރިސޯޓް ތިނަދޫގެ ކައިރީގައި ގާއިމްކުރެވޭ އިރު، އެ ރިސޯޓްތައް ވެސް ގާއިމް ކުރާނީ އެ ކުންފުނިންނެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގޭނެ އެފަދަ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއެވެ. އެގޮތުން ގާއިމް ކުރެވޭ 12 ރިސޯޓުގެ ޖުމްލަ އެނދުގެ އަދަދު 2،000 އިން މަތިވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި