ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 14:20
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލުއިޒް އިނާސިއޯ ލޫލާ ޑަ ސިލްވާ
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލުއިޒް އިނާސިއޯ ލޫލާ ޑަ ސިލްވާ
ރޮއިޓާސް
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލޫލާ
ލޫލާގެ ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލްއިން އިސްރާއީލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
 
ލޫލާ ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާމެދު ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ތާރީހުގެ އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކަން ހިނގާފައެއް ނުވާކަމަށް

އެޑިސް އަބާބާގައި ބޭއްވި ސަމިޓުގައި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލުއިޒް އިނާސިއޯ ލޫލާ ޑި ސިލްވާ ދެއްކެވި އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާއާ ބެހޭ ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލްއިން އިސްރާއީލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާއި ހިޓްލަރު ޔަހޫދީންނާމެދު އަމަލުކުރެއްވި ގޮތާ މެދު އަޅާކިޔުއްވުމުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދި، ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލޫލާ އަށް އިސްރާއީލުން މަރުހަބާ ނުދަންނަވާނެކަމަށް ވެސް އިސްރާއީލުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލޫލާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، ބްރެޒިލުން ވެސް ބުނީ އިސްރާއީލުން އެ ގައުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަފީރު މިހާރުވަނީ އަނބުރާ ދިއުމަށް އަންގާފައި ކަމަށް ބްރެޒިލުން ބުނެއެވެ.

ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާމެދު ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ތާރީހުގެ އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކަން ހިނގާފައެއް ނުވޭ. އަސްލު އެބަ އޮތް އެކަން ހިނގާފައި، އެއީ ހިޓްލަރު ޔަހޫދީން މަރަން ނިންމި އިރު
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލުއިޒް އިނާސިއޯ ލޫލާ ޑި ސިލްވާ

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ހިޓްލަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނާޒީން ވަނީ ހަ މިލިއަން ޔަހޫދީން މަރާލާފައެވެ.

ލޫލާގެ މި ވާހަކަފުޅަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އެ ވާހަކަފުޅުތައް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ލޫލާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް އަނބުރާ ނުގެންދަވަނީސް، އެ މަނިކުފާނު އިސްރާއީލަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދައުވަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އިސްރާއީލް ކަޓްޒް އިއްޔެ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަހަރެމެން ހަނދާނެއްވެސް ނުނެތޭނެ، އަހަރެމެން މާފެއްވެސް ނުކުރާނަން. އެއީ ވަރަށް ސީރިއަސް އެންޓި ސެމެޓިކް ހަމަލާއެއް. އަހަރެންގެ ނަމުގައި އަދި އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި، ރައީސް ލޫލާ އަރިހުގައި ދަންނަވާ އެ ވާހަކަތައް އަނބުރާ ގެންދަންދެން އިސްރާއީލުން ލޫލާ އަށް މަރުހަބާ ނުދަންނަވާނެއޭ
އިސްރާއީލުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އިސްރާއީލް ކަޓްޒް

އިސްރާއީލުގެ މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ޖީ-20 ގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބްރެޒިލްގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުމަކަށް އިސްރާއީލުން ބްރެޒިލްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑެނިއަލް ޒޮންޝައިން ހާޒިރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 29،000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި، ލައްކައެއްހާ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ.  

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާ ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް