ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:31
ޑޭވިޑް ކެމެރަން؛ އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ
މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލު
"ޗައިނާއާ ނުލާ، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދޭކަށް ނެތް"
 
ދުނިޔޭގެ ޢާބާދީގެ 19 ޕަސެންޓެއްހާ މީހުން ޢާބާދުވެފައި އޮތް ޗައިނާއަކީ، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ހަކަތައިގެ ސަޕްލައިގެ 26 ޕަސެންޓް ބޭނުން ކުރާ ޤައުމު
 
ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަވުމަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުން އެޤައުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސްޖެހެން ވީ ސަބަބެއް ނޫން

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލާގައި ޤައުމުތަކުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މިންވަރު ތަފާތެވެ. ވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ދެނިވި ވިހަ ގޭސްތައް ބޭރުކުރާ ޤައުމުތަކުން އެކަން ބަދަލު ކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ އިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް އެހީވެދޭންވެސް ޖެހެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ ޖައްވަށް 50 ބިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ސީއޯ2 ނުވަތަ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ބޭރު ކުރެއެވެ. މިއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މެދުވެރިކުރުވާ ގްރީންހައުސް ގޭސްތަކުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރެވެ. މި ގޭސްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް އަންނަނީ ފޮސިލް ފިއުލް ބޭނުންކުރުމާއި، އިއާދަނުކުރެވޭ މަސްދަރުތަކުން ތެރެއިން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި، އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސީއޯ2 ބޭރުގެ ކުރުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަނީ ޗައިނާގައެވެ. ޗައިނއިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 14 މިލިއަން ޓަނުގެ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ބޭރު ކުރެއެވެ.

މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަން އޮތް އިރު، ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް، ޗައިނާއާ ނުލާ ޙައްލެއް ލިބެން ނެތް ކަމަށް އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، ޑޭވިޑް ކެމަރަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. މިއުނިކް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި، ފެބުރުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ތަޤުރީރު ކުރައްވަމުން ކެމަރަން ވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަވުމަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުން އެޤައުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސްޖެހެން ވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަހަންނަށް ހީވާ ގޮތުގަ މިއީ ޝައްކެއްވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫން: އަހަރެން ބޮޑުވަޒީރަކަށް ހުރި އިރަށް ވުރެ، ސިޔާސީ މައިދާނުގަ ޗައިނާގެ ބާރު މާ ގަދަ ވެއްޖެ މިހާރު. އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ ޗައިނާއާ އެކީގަ މަސައްކަތް ނުކުރާން ވީ ސަބަބެއް ނޫން. މި ބުނަނީ 'ޗޭންޖް ތުރޫ ޓްރޭޑް' އެކޭ ނޫން – އެއީ އަހަރެން ބޭނުން ކުރި ޢިބާރާތެއް ނޫން.... ޗައިނާއާ އެކީ އަހަރެމެން ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަ ހުރި. ދުނިޔޭގެ ޢާބާދީގެ 5 ބައިކުޅަ 1 ބައި ހަވާސސާކޮށްގެން، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ނުހޯދޭނެ އަހަރެމެންނަކަށް.
ޑޭވިޑް ކެމެރަން؛ އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

'ޗޭންޖް ތުރޫ ޓްރޭޑް' އަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޖަރުމަނުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތަކެވެ. އެއީ ސިޔާސީ ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޚުދުމުޚުތާރު ޤައުމުތަކާ އެކު ވިޔަފާރި އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ވިސްނުމަކަށް އިޝާރާތްކުރާ ޖަރުމަނުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެކެވެ.

ދުނިޔެ ތަޣައްޔަރު ކުރުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ޗައިނާއިން އަދަށް ވުރެ ހީވާގި ކަމާއެކު ބިނާ ކުރަނިވި ދައުރެއް އަދާ ނުކުރާ ނަމަ، ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން އިތުރުވާ މިންވަރު 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގެ ރޭންޖުގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ޢަމާޒު ހާސިލު ކުރުން ނާދިރެވެ. ގާތީ ނުކުރެވުމާއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖީންޕިންގް ވަނީ، ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތަކުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުން ނުވަތަ ޑީކަބަނައިޒޭޝަންއާއި ކާބަން ނިއުޓްރާލިޓީގެ ޢަމާޒުތަކަށް ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޢަމަލު ކުރާނީ 2060 ވަނަ އަހަރު އަނަންވާ އިރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޢާބާދީގެ 19 ޕަސެންޓެއްހާ މީހުން ޢާބާދުވެފައި އޮތް ޗައިނާއަކީ، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ހަކަތައިގެ ސަޕްލައިގެ 26 ޕަސެންޓް ބޭނުން ކުރާ ޤައުމެކެވެ. ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބީޖީންގްއަކީ ދުނިޔޭގެ ތަޣައްޔަރު ކުރުމުގައި 1 ވަނަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެއީ ސާފު ހަކަތައިގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އިންވެސްޓް ކުރާ މީހުން ކަންވެސް ހަނދާން ނައްތާލެވޭކަށް ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް