ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 16:53
ޖޭއެސްސީ
ޖޭއެސްސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަނޑިޔާރުންގެ ބޯޑެއް އުފައްދަނީ
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ބޯޑެއް އުފައްދަނީ
 
09 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ބޯޑެއް އެކުލަވާލުމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާންމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި، 09 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގޮތަށް "ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ބޯޑު" އުފެއްދުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ފެބްރުވަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތު އެކަށައަޅާއިރު، ފަނޑިޔާރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށާއި، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމުގައި އެކުލަވާލާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ހާމަކަން ބޮޑު، އަދި ފަނޑިޔާރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން އެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ބޯޑުގައި ހިމެނެނީ:

  1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު
  2. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
  3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު
  4. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ތަމްސީލްކުރާ ފަނޑިޔާރު
  5. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ތަމްސީލްކުރާ ފަނޑިޔާރު
  6. ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓުތައް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ތަމްސީލްކުރާ ފަނޑިޔާރު
  7. ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސްޤާޟީންގެ ތެރެއިން އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރަކު
  8. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރަކު
  9. ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މި ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 7 ވަނަ ނަންބަރާއި 8 ވަނަ ނަންބަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭނީ، ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ އުޞޫލަކުން، ކޮންމެ އަހަރަކު 01 ފަހަރު ބަދަލުވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް