ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 07:26
އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ވ.ފެލިދޫގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ވ.ފެލިދޫގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމް
އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ވ.ފެލިދޫގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
 
އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް އާލާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ، އެ ތަކެތި އަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތްތައް ވަނީ ކިޔައިދީފައި

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ވ.ފެލިދޫގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ވ.ފެލިދޫގައި ހުންނަ ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެދުމުގެމަތިން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުންނާއި ވ.ފެލިދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔައިދިން ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނޭ ގޮތާއި އަލިފާން ރޯވަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް އާލާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ، އެ ތަކެތި އަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތްތައް ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދިނީ އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ސިފައިންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ސިފައިން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް