ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 15:02
ޔޫރަލްސް ސަރަޙައްދުގެ ފެކްޓްރީއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން "ޕުޓިން ހިނިތުންވެފައި"
ޔޫރަލްސް ސަރަޙައްދުގެ ފެކްޓްރީއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން "ޕުޓިން ހިނިތުންވެފައި"
އޭއެފްޕީ
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަރުވުން
ނަވަލްނީގެ މަރުގެ ސަބަބުން ޕުޓިންގެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ހިނިފުޅު ވެޑުވެވިއްޖެ
 
ޕުޓިންއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށާއި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން އޭނާގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް ބާރު އެޅުއްވުމަށް އޭނާ ގެންދަވަނީ ގިނަގިނައިން ތަފާތު ފޯރަމްތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން

ރަޝިއާގެ އާކްޓިކްޖަލު ކޮލޮނީއެއްގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ މަރުވި ކަމުގެ ޚަބަރު ފެތުރުމާއެކު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ހުންނެވީ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ހިނިތުންވެ ވަޑައިގެންނެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް އޭނާގެ އެންމެ ސިޔާސީ ފާޑުކިޔުންތެރިޔާގެ މަރުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކެވި ނަމަވެސް، ޔޫރަލްސް ސަރަހައްދުގެ ފެކްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ ލޮލުގައިވި އުޖާލާކަމާއި މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔަ ހިނިތުންވުން ރިޕޯޓަރުން ސިފަކުރީ މާނަހުރި ގޮތެއްގައެވެ. އެ ހިނިތުންވުމުން ކަމެއް ސިއްރުނުވެ ފަޅާއަރަމުންދާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުން ދޭހަވެއެވެ.

ޕޫޓިން އުފާފުޅު ވެދާނޭ ސަބަބު ތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ނަވަލްނީގެ މަރުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ނަވާލްނީ އެއްދުވަހަކުން ޖަލުން ނުކުމެ ގައުމު އުޖާލާ މުސްތަގުބަލަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދު ކުރިއެވެ. އެ އުއްމީދުތައް މިވަނީ ނިއްވާލާފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖަލުގައި ހުރި ނަމަވެސް ނަވަލްނީ ހުރީ ކްރެމްލިން އަށް ބޮޑު ބިރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕުޓިންއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން އޭނާގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް އޭނާ ގެންދިޔައީ ގިނަގިނައިން ތަފާތު ފޯރަމްތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިގަތުމާ ގުޅިގެން ވެސް އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މޮސްކޯއާ 1200 މޭލު (1930 ކިލޯމީޓަރު) ދުރުގައި އޮންނަ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކުރާ ޖަލެއްގައި ނަވަލްނީގެ ގޮޅިން ނަވަލްނީ އަށް ސަލާމަތް ވެވޭނެ މަގެއް ނުފެނުނެވެ.  އޭނާގެ އެކުވެރިނާއި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުނުވެ އަބަދުގެ އަބަދަށް އޭނާވަނީ މިދުނިޔެއާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައެވެ.  

ނަވަލްނީ ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުގައި ފުރާނައިން ގުރުބާންވި ފަރާތަކަށްވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ މަރުގެ ސަބަބުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރަބަރުސްޓޭމްޕް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ޕުޓިންއާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު އިރު، އޭނާ މަރުނުވި ނަމަ، ވެރިކަމުގެ ނަތީޖާ އަންދާޒާ ނުކުރެވުނީހެވެ.

މިއަދުގެ ރަޝިޔާއަކީ ވަރަށް ތަފާތު ތަނެކެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމަ ފެށުނީއްސުރެ ކްރެމްލިނުން ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ އެންމެ ކުދި ކުދި ނިޝާންތަކަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. ރަމްޒި ސިފައެއްގައިވެސް އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ހިންގާނެ ބާރެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ނެތެވެ. ރަޝިއާގެ މައި ޓީވީ ސްޓޭޝަން ޗެނަލް ވަން އިން ނަވަލްނީގެ މަރު އެންމެ 32 ސިކުންތުން ކަވަރުކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ހަވީރުގެ ނިއުސް ޕްރޮގްރާމުގެ ހަ ވަނަ އައިޓަމްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނަވަލްނީގެ އެންމެ އިސް އެއް އެހީތެރިޔާ އިވާން ޒަޑަނޯވް ވިދާޅުވީ މިއުނިކްގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަވަހާރަކޮށްލަން ޕޫޓިން އަމުރު ކުރެއްވީ ރަޝިއާ އާއި ހުޅަނގަށް މެސެޖެއް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ސާފު ސިފައިގައި ސިޔާސީ މަރެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ މެޑޫޒާއަށް ނަން ހާމަނުކުރާ ކްރެމްލިންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ނަވަލްނީގެ މަރުގެ ސަބަބުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަވަލްނީމަރު ގުޅިގެން ރަޝިއާގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުޑަ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޕުޓިންގެ ދުޝްމަނުންނަށް ނަވަލްނީގެ ލެގަސީން ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެއެވެ. "ނަވަލްނީ ރަޝިއާ ބަދަލުކޮށް އަހަރެމެން އެންމެން ބަދަލުކުރީ،" މެޑޫޒާގެ ރިޕޯޓްގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް