ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:27
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން
ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމަށް ޙައްލު ގެނެވޭނީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނެވުމުން: ރައީސް
 
ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާޑު ލިމިޓްތައް މުރާޖައާކުރަމުންދާކަމަށް ބޭންކުން ބުނޭ
 
ބިޔަ، ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިނގަން ފެށުމުންނާއި، އިންވެސްޓްމަންޓުުތައް ގިނަވާން ފެށުމުން ޑޮލަރު ތިޔާޤިވާނެ

ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމަށް ޙައްލު ގެނެވޭނީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނެވުމުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާންމުންގެ ސުވާލަކަށް މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވެވި ޖަވާބުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ގެނެވޭނީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނެވުމުންކަމަށެވެ.

ޖުމުލަކޮށް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން އެއީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނެވުނީމަ، ރިފޯރމް ކުރެވުނީމަ، އެކްސްޕެންޝަން ފުޅާކޮށް ގެނެވުނީމަ އަންނާނެ ކަމެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބިޔަ، ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިނގަން ފެށުމުންނާއި، އިންވެސްޓްމަންޓުުތައް ގިނަވާން ފެށުމުން ޑޮލަރު ތިޔާޤިވާނެ ކަމަށާއި ޑޮލަރު ލިބުން އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ، ނަމަވެސް އެކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ބޭރު ފައިސާ ނަގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ބީއެމްއެލުން އަދި ނިންމާފައިނުވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބޭންކުން މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގައި ބޭންކަށް ދިމާވި ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކުން ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާޑު ލިމިޓްތައް މުރާޖައާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި އައު ލިމިޓަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ވެސް ކަނޑަނާޅާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް