ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:00
މާލެސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
މާލެސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އާދަމް އާޒިމް
އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީއަށް ވަފާތެރިވާނަން: އާޒިމް
 
އުއްމީދަކީ އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ދައުރު ނިންމަވާލެއްވުން
 
އެމްޑީޕީއަށް ވަފާތެރިވާނެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް
 
މާލެއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒު

އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީއަށް ވަފާތެރިވާނެކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއަށް ވަފާތެރިވާނެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަޤާމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކާއެކުކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެ ސިޔާސަތުތައް ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒުކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އުއްމީދަކީ އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ދައުރު ނިންމަވާލެއްވުން ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ބަދަލެއް ނުވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެށުނީއްސުރެވެސް އަޅުގަނޑު ބުނަމުން އަންނަ ވާހަކައެއް އެއީ، އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކުގައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތް އޮތީ، އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން ޅަ އިރުއްސުރެ ފެށިގެންވެސް އަޑުއިވި، އެ ސިޔާސަތުތަކަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ސިޔާސަތުތަކަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީއަށް ޖޮއިން ކުރީ، އެހެންވީމާ އެ ސިޔާސަތުތައް ދަމަހައްޓާ ނަގަހައްޓާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޒިންމާ އަދި ފަޚުރު، އެގޮތުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ސާބިތުވެ ހުންނާނަން، އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ އެ ފިކުރުތައް އެމްޑީޕީން ބަދަލުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން
މާލެސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަންކަން ހިމެނިފައިވަނީވެސް އެމްޑީޕީގެ ފިކުރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ޕާޓީއަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވީވެސް އެ ސަބަބާހުރެކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަރުވާކުޑައެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސް ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމާއި، މާލެއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒު ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް