ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 07:48
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި: ސައުދު
 
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ސަރުކާރު ތެރޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ ގޯސްކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީ އެކަމުގެ އަޑުއުފުލާ ޖަވާބު ދާރީކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރިކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވި
 
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް އެއީ ލިބިފައިވާ ބާރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވި

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގައި އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވަނީ ހިނގަމުންމިދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކަމަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ދީގެން ހިނގަމުން އަންނަ މަޖިލީހެއްކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިފަސް އަހަރު އަދާކުރި ދައުރަށް ބަލާއިރު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު އޮތްއިރު ވެސް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި މިވީ ހިސާބަށް ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީކުރުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކުރި މަޖިލީހަށްކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ސަރުކާރު ތެރޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ ގޯސްކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީ އެކަމުގެ އަޑުއުފުލާ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ އެމްޑީޕީ ވެރިިކަމުގައިވެސް އެވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ ގޯސްކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީ އޭގެ އަޑު އުފުލާ އޭގެ ޖަވާބު ދާރީކުރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން އެ މައްސަލަތައް ބަލާ ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކޮށް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ހާޒިރުކޮށް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާ ސުވާލުކޮށް އެކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ދީ ގާނޫނަށް ގެންނަންވާ ބަދަލުތައް އެކަހަލަ މައްސަލަތަކުން ހޯދާ ގާނޫނުތަަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވޭ. އެހެންވީމާ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ހަޔާތުގައި މިފާއިތުވެގެންދާ ފަސް އަހަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޭގެ ޒާރތުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަސް އަހަރު ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީކުރުވުމަށްޓަކައި
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

ސައުދު ވިދާޅުވީ 2023 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެންދިޔުމާއެކު މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމުން އަންނަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދިނުމަކީ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫންކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކޭކަމަށާއި ވަޒީރަކާއި ސުވާލުކުރުމަކީ ވެސް އެއީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ނުދެކޭކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއާއެކު ދެން މަގުފަހިވެގެންދަނީ އަނދިރި ދައުލަތެއް ގާއިމުވެގެންދިޔުމަށްކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް އެއީ ލިބިފައިވާ ބާރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލް ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވުމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ: ޝަރީފް
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު ފާސްކޮށްފި
މަޢާފަށް އެދެން މެމްބަރުން އެދުމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް
މެމްބަރުން ގުނުމުގައި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ހުކުމަށް އަމަލުނުކުރަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި
ކައުންސިލުތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 5000 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައިފި
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފަސޭހައިން އެކައުންޓު ހުޅުވޭގޮތް ހަދަންޖެހޭ: ހަބީބު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން އެޖެންޑާކޮށް، ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ 28 ޖެނުއަރީ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި