ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 12:17
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ފާރަށް އަރައި، ގްރީން ޒޯން ތެރޭގައި މުޒާހަރާކުރިއިރު އެކަން ނުހުއްޓުވުނީ ކީއްވެތޯ ސާފުކުރަން ސަލާމަތީ ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
 
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖިލިސްގޭގެ ވަށާފާރު މައްޗަށް އަރައި، ގޯތި ތެރެއަށް އެކި އެއްޗެހި އުކާފައިވޭ
 
މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ލިއުމުންވެސް މައުލޫމާތު ހޯދާނެ
 
އެ ދުވަހު ކަންކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުން އެއީ ސަރުކާރުން ކުރުވި ކަމެއްކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތް

މަޖިލީހުގެ ފާރަށް އަރައި، މަޖިލީހުގެ ގޯތި ތެރެއަށް އެއްޗެހި އުކި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތައް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲއެވެ. އީވާ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެއާއި ގޯތިތެރެއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އަދި އެދުވަހު މަޖިލިސްކުރާގެ ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖިލިސްގޭގެ ވަށާފާރު މައްޗަށް އަރައި، ގޯތި ތެރެއަށް އެކި އެއްޗެހި އުކާފައިވާކަން އީވާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްއެންޑީއެފާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ގާނޫނު އަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މައްސަލައަށް މެމްބަރުން ވަނީ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް ދޮށުގައި މުޒާހަރާކުރީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. އެ މީހުން މުޒާހަރާކުރީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ގޮވާލުމަށެވެ.

މަޖިލީސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓު ނެގުން އެ ދުވަހަށް ތާވަލްކުރި ނަމަވެސް، ސަރުކާރު މެމްބަރުން އެ ދުވަހު ވަނީ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފައެެވެ.

ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ، އެ ދުވަހު ކަންކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުން އެއީ ސަރުކާރުން ކުރުވި ކަމެއްކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތްކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ގްރީން ޒޯން ތެރޭގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާދިޔައިރު، އެކަން ނުހުއްޓުވުނީ ކީއްވެތޯ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވުމާއެކު، މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ލިއުމުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ އަދުރޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު އަދުރޭގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް 80 އާއި 70 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: އީސީ
"ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސަށް ފޮނުވޭނެ"
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް މުހައްމަދު ތޯހާ އައްޔަންކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި