ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 08:44
އާއްމުން އޭސީސީ އަށް އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ
އާއްމުން އޭސީސީ އަށް އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ
ލީކުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ލިސްޓު
ދައުރުވަމުން ދަނީ ސައްޙަ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ
 
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ލިސްޓު ހިއްސާކުރީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއާ
 
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ލިސްޓްކަމަށް ބުނާ ލިސްޓެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދޭ

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރި ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ އިތުރު މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިނުވާ ފޯމުތަކުގެ ސައްޙަ ލިސްޓެއް ނޫންކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން މިފަދައިން ބުނެފައި މި ވަނީ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގުކުރި މައްސަލައަށް ފަހު އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ލިސްޓްކަމަށް ބުނާ ލިސްޓެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނިކޮށެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ލިސްޓުގެ މަޢުލޫމާތު މިހާތަނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނީ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއާ އެކަނި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގަށްފަހު އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ 4000 ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 59.6 އިންސައްތަ ފޯމަކީ ޝަރުތު ހަމަ ނުވި ނަމަވެސް، ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. އޭސީސީން ބުނީ، ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށެވެ. ޝަރުތު ފުރިހަމަވިނަމަވެސް، އެކި މައްސަލަތައް ފާހަގަވެފައި ހުރީ 19.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައިކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ކެމްޕޭނު ޑޯޓުޑޯގައި ބަހަމުންދާތަން އޭސީސީއަށް ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވުން