ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 15:49
ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އާއްމުން އަޑު އުފުލަނީ
ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އާއްމުން އަޑު އުފުލަނީ
ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ
ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް
 
ފްލެޓުތައް ދޫކުރަންދެން ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ކުރާނެ
 
އިތުރު ސިޓީތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ

"ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް"ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން އެއްވީ ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު އެވެ. މެންދުރުފަހު 2:00އާ ހަމައަށް ވެސް އަޑު އުފުލަމުން ދިޔައިރު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވެއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ މީގެ ތިން މަސް ކުރި ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ސިޓީތަކަށް ވެސް ޖަވާބު ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހްމަދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމީހުން ވަނީ އިތުރު ސިޓީތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ނެތުމުން އެސިޓީތައް ހަވާލުކުރެވިފައިނުވެއެވެ. އެއީ ބައެއް މީހުން ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓުތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެދިއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނީ ފްލެޓުތައް ދޫކުރަންދެން ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ކުރި ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ އިތުރު މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިނުވާ ފޯމުތަކުގެ ލިސްޓެއް އޭސީސީން ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެލިސްޓް ފޮނުވާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ފްލެޓްތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ވަކި ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ ވަކި ދުވަހެއް ބުނެދެވޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ލަސް ކުރަމުންދަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މި ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތައް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފެންމަތިވި މައްސަލަތަކާ އެކު އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގަށްފަހު އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ 4000 ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 59.6 އިންސައްތަ ފޯމަކީ ޝަރުތު ހަމަ ނުވި ނަމަވެސް، ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައްކަމަށެވެ. އޭސީސީން ބުނީ، ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށެވެ. ޝަރުތު ފުރިހަމަވިނަމަވެސް، އެކި މައްސަލަތައް ފާހަގަވެފައި ހުރީ 19.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައިކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ފަޒުލްގެ ކޮއްކޮ: "މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް އެހާވަރުކޮށްލީ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟"
ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 7ށް، ޗެއަރއަކަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީނާސް
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
މި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ ފްލެޓް ލިސްޓާ ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް ކަންނުކުރާނެ - މީކާއީލް
ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ފުލެޓް ކޮމިޓީން ކުރަން އުޅޭ ކަންކަން ހުއްޓުވާނަން - އީސަ
ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގައި ލިފްޓު ހަރުކޮށް ނިމުމުން، ލިފްޓުގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމުގެ ކަންކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
ފްލެޓް ލިސްޓް ބަލާ ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
އޭސީސީގެ މެންބަރުން ފުލެޓާއި ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ މަޖިލީހަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ އެތަނުގައި ތިބެވޭނެކަމަށް ދެކިގެން - ޒިޔާދު