ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 15:10
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ޖޭއެސްސީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
 
22 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މަހަކު 5,000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އެއްމެހައި މައްސަލަތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނަށް ދައުވާ ލިބޭ އެއްމެހައި މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކޮށް ވަކާލާތު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކޮމިޝަނުގެ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަމްސީލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް ދައުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ކުރުމުގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ.

މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވެސް ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށްވާން ޖެހެއެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވާންޖެހެއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މަހަކު 5,000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދުވާލަކު 1 ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުރާ މަސައްކަތައް ގަޑި އިރަކަށް 500 ރުފިޔާ ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ ދެވޭނީ ދުވާލަކަށް ގިނަވެގެން 6 ގަޑި އިރަށެވެ. 

ޖޭއެސްސީން ބުނީ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅާސިޓީއާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް [email protected] ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް