ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:20
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ
 
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކުން ޖާގަ ނުލިބުމަކީ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ އެކި ޕާޓީތައްވެސް ތަމްސީލުކުރާ "ސިޔާސީ ތަނެއް"
 
މަޖިލިސް އޭގެ ޒާތުގައި ހިނގަމުންދަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެވެސް މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމަށް މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، އެކަން ފާހަަގަ ކުރެވޭކަމަށެވެ.

Advertisement

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް އޭގެ ޒާތުގައި ހިނގަމުންދަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެވެސް މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ފްލޯރގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް ޓީވީތަކުން ފެންނާނީ އެހެންނަމަވެސް ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ތިބޭފުޅުން (އިދާރީ މުވައްޒަފުން) ތިޔަ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް އަސްލު ހަގީގަތުގައި ނުފެނިދާނެ.
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބާއްވާ ހަފްލާއަކުން ނުވަތަ ދެވޭ ސެޓްފިކެޓަކުން އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތް ވަޒަންކޮށް ނުލެވިދާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ޤައުމުވެސް އެ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވާކަން އަސްލަމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ އެކި ޕާޓީތައްވެސް ތަމްސީލުކުރާ "ސިޔާސީ ތަނެއް"ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއްގައި ނުޖެހި އަބަދުވެސް ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވަނީ 20 އަދި 25 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބުން ހުއްޓިފައި އޮތުމާއި، ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކުން ޖާގަ ނުލިބުމަކީ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުން އެކަން އިންތިޒާމުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައިވެސް މިހާރު ބައެއް ޙައްލުތައް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ނުގެނެވޭކަމަށެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައަށް %43ގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަށް: ހިސާން
އަމިއްލަ އަށް ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެންނަނީ
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މިސްރާބު އޮތީ ކައްސާލާފައި: ފަތުހުﷲ ޖަމީލް