ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 14:33
ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ޕޫޓިން އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ
ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ޕޫޓިން އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ
ރޮއިޓާސް
ޕޫޓިން އެމެރިކާއަށް އިންޒާރެއް ދެއްވުން
ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރުދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ޕޫޓިން އެމެރިކާއަށް ގޮވާލައްވައިފި
 
މިއީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތް ފަހުން ހުޅަނގުގެ ނޫސްވެރިޔަކާ އެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަވިއު

ޔޫކްރެއިންއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން އެމެރިކާއަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިގަތް ފަހުން ހުޅަނގުގެ ނޫސްވެރިޔަކާ އެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުގައި ރައީސް ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ކީވްއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލައި ޔޫކްރެއިންގެ ލީޑަރުންނަށް މަޝްވަރާ އަށް ދިޔުމަށް ވިސްނައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރު ޓަކަރް ކާލްސަންއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން މަޝްވަރާތަކަށް ދުވަހަކު ވެސް ދެކޮޅުހަދާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިންއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ކީވްއަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ ވޮޝިންޓަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިން ރަޝިޔާ ބަލިކަށިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް ޕޫޓިން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައި، އެ ގައުމަށް "ސްޓްރެޓެޖިކް ނާކާމިޔާބީއެއް" ދިނުމުގައި ދުވަހަކު ވެސް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ. 

ޕޫޓިން ވަނީ ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު މޮސްކޯއިން ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިޔާ އީވަން ގަރްޝްކޮވިޗް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިދާނެ
ޕޫޓިން

ފޮކްސް ނިއުސްގެ ހޯސްޓް އަދި ކަނާތު ފިޔައިގެ ކޮމެންޓޭޓަރު ޓަކަރް ކާލްސަންއާ އެކު ޕޫޓިން ބޭއްވެވި މި އިންޓަވިއުގައި އަދިވެސް އިތުރު ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވާފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިންނާ ބެހޭގޮތުން ޕޫޓިން ދެއްކެވި ވާހަތަފުޅުތައް ހުޅަނގަށް ބަލައިގަންނަން އުދަނގޫވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އެކްސްކްލޫސިވް ސަބަބުން ކްރެމްލިން އަށް ޢާންމުންގެ އިތުރު ސަޕޯޓް ލިބިދާނެކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

ފުލް ހަތިޔާރާއެކު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާ ދޭން ފެށި ފަހުން ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުގެ ތަހުގީގަށް ޕޫޓިން ދުރުހެލިވެވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ޕޫޓިންގެ އިންޓަވިއުތައް ބޮޑަށް ދެއްވަނީ ރަޝިއާއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަތައް ފަތުރާ އެޖެންސީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިންނަށްކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އަދި ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނާ މެދު އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ދަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް