ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 16:27
ބައްސާމް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ބައްސާމް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބައްސާމަށް ކުރާ ދައުވާ
އޭއެފްސީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ޤަތަރަށް ދިއުމަށް ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްނުދިން
 
ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ 5 ޑިސެމްބަރު 2023ން 5 ޖޫން 2024ށް
 
މިހާރު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން 2 ދަޢުވާއެއް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވޭ
 
މިއީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ބޮޑު މައްސަލައެއް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ( އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ތަހުގީހުގެ ބޭނުމަށް ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ 5 ޑިސެމްބަރު 2023ން 5 ޖޫން 2024އަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބައްސާމްގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، 9 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ދޯހާގައި އޭއެފްސީގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރަލާއެކު ބައްދަލުވުމަކަށް ބައްސާމަށް ދައުވަތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އެސްޖީ ސޮއި ކުރައްވައި މި ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު ދީ ފޮނުވި ސިޓީވެސް ބައްސާމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ އެފްއޭމްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 10 ފެބްރުއަރީގައި އޮންނަ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗް ބަލާލުމަށްވެސް ދައުވަތު ދީފައިވެއެވެ.

ބައްސާމްގެ ފަރާތުން އެދުނީ ޝަރުތުތަކެއް ކުރުމަށްފަހު 8 ފެބްރުއަރީ 2024ން 12 ފެބްރުއަރީ 2024ށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އެގޮތުން މީހަކު ޖާމިނުކޮށްފައި ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަންވެސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ބައްސާމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭފަދަ ޟަރޫރަތެއް އެ ފަރާތަށް ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިއިރު އޮތް ސަބަބުތަކާއި ޙާލަތު މިހާރުވެސް ދެމި އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނޭ މައްސަލައަކާއި އަދިވެސް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، އޭއެފްސީގެ އެސްޖީގެ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެހެން އެތަނަށް ދިއުން މަޖުބޫރު ނޫންކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށާއި، އޮންލައިންކޮށްވެސް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސިޓީގައި “please confirm your availability” އޭ އޮތުމުން، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރު ނުވުމުގެ އިހުތިޔާރުވެސް އޮތްކަން އެނގިގެންދާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާޟީ އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވަނީ ދެފަރާތަށްވެސް ބައެއް ސުވާލުތައް އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ. ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ޤާޟީ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ބައްސާމް އެ ބައްދަލުވުމަށް ނުގޮސްގެން ގެއްލޭ ޒާތީ މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ އޭނާގެ ޒާތަށް އަންނާނެ އުނިކަމެއް ބުނެދެވިފައި ނެތް ކަމަށާއި، އޭނާ ފިލައިގެން ދިއުމުގެ އިހުތިމާލު ކުޑަވާ ގޮތްވެސް ބުނެދެވިފައި ނެތްކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، ގާޒީ ނިންމެވީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްނުލެއްވުމަށެވެ. ގާޒީ އެގޮތަށް ނިންމެވީ ދާދި ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާއަކާ ޙަވާލާދެއްވައެވެ.

މިއީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން 2 ދަޢުވާއެއް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއީ ހިޔާނަތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ލޯންޑަރކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 10،000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށްވެސް އެދިފައެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމެމުންދާ ވަރަކަށް އެބައިތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާ ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުންދާނެކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، ތަޙްޤީޤުގައި ކަންކަން ފުރޮޅެމުންދާ ވަރަކަށް އިތުރު މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ފެންނަން ހުރި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާނެ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް އެ އޮފީހުން ނިންމަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް