ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:30
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ސަފީރުން އައްޔަނުކުރުން
ތިން ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
 
ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް މަސްއޫދު އިމާދު އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވާފައިވޭ
 
މަސްއޫދު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ ރައީސް އޮފީހުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައި

ތިން ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ސަފީރުން އައްޔަނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިއްވަވާދެއްވީ އަމީންއާއްމު ފާތިމަތު ނިއުޝާއެވެ.

އެ މައްސަލަަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ. ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް މަސްއޫދު އިމާދު، މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް ޑރ. މަރިޔަމް ޝަބީން، ބެލްޖިއަމް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް ގީލާ އަލީއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މަސްއޫދު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ ރައީސް އޮފީހުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް