ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:57
އޭސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އޭސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން
ޝަރުތުހަމަނުވާ 59 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ފްލެޓު ދީފައިވޭ: އޭސީސީ
 
މަހަކަށް ޖެހޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ 60،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބޭ ފަރާތްތައްވެސް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި
 
މުއައްސަސާތަކުން ފަސޭހައިން ހޯދެން ހުރި މައުލޫމާތުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކަށަވަރު ކޮށްފައި ނެތް
 
ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން އިއުލާންކުރި 4000 ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 59.6 އިންސައްތަ ފޯމަކީ ޝަރުތު ހަމަ ނުވި ނަމަވެސް، ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން ވަނީ ތަހުގީގުން ފާހަގަވި ކަންކަމުގެ އަލީގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްެރެޒެންޓޭޝަނެއް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 20697 ފޯމު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 18167 ފަރާތެއްގެ ފޯމު ކަމަށެވެ.

4000 ފްލެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތަށްވެސް އޭސީސީން ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން 3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް 2712 ޔުނިޓް ދީފައިވާއިރު، 2 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓު 1188 ޔުނިޓް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެއީ 3900 ޔުނިޓެވެ.

އަދި ކަސްޓަމްސްއަށް 100 ފްލެޓު ވަނީ ޚާއްސަކޮށްފައެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށެވެ.

 ޝަރުތު ފުރިހަމަވިނަމަވެސް، އެކި މައްސަލަތައް ފާހަގަވެފައި ހުރީ 19.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައެވެ. އެގޮތުން ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ފުށުއެރުންތައް ހުރުމާއި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވުމާއި، ޝަކުވާގެ މުއްދަތުގައި އައު ލިއެކިއުން ހުށަހެޅުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނޭކަމަށް އޭސީސީން މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

ޝަރުތު ހަމަނުވަނީ 59.6 އިންސައްތަ ފަރާތެވެ. އޭސީސީން ބުނީ، 59.6 އިންސައްތަ ފޯމަކީ ޝަރުތު ހަމަ ނުވި ނަމަވެސް، ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، މާލޭގައި 15 އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ހަމައެކަނި ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ލިއުންތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކޭސްތައްވެސް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތައް ދަފްތަރުގައި ޖެހުމުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރުވުމެއް ނެތި ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށްވެސް އޭސީސީން މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ މާ ކުރިން އެ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ފޯމު ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑަައަޅާފައިވާކަންވެސް ތަހުގީގަށް ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް އޭސީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.  

އަދި މަހަކަށް ޖެހޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ 60،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބޭ ފަރާތްތައްވެސް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަަތައް އޭސީސީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފަސޭހައިން ހޯދެން ހުރި މައުލޫމާތުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކަށަވަރު ކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް