ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 17:20
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވުން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވުން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވުނ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
 
އިސްތިއުފާދެއްވީ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާއި ހެދި ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
އޭނާ ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ 1 ފެބްރުއަރީ އިން ފެށިގެން މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު އަލީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ 1 ފެބްރުއަރީ އިން ފެށިގެން މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުފާދެއްވީ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާއި ހެދި ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މިވަގުތު އޭނާ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅވުިއެވެ. މަޤާމުން ވަކިވުމުން އޭނާ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަވަނީ ކަމަށް އަޑުފެތުރުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެކަން ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މި ވަނީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މި ވަނީ އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

އަހުމަދު އަލީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގައި ޖޫން 13، 2019 ގައެވެ. އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ދައުރު ހަމަވާނީ މި ހިނގާ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައެވެ.

އަހުމަދު އަލީ އަކީ ތައުލީީމީ ދާއިރާ އަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2000 ވަނަ އަހަރު ވަގުތީ މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މޭނޭޖްމަންޓް ފެންވަރުގައި ގިނަ މަޤާމްތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާ އިން މާސްޓާސް ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުވެސް އޭނާ ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ 2015 ވަނަ އަހަރު އޭނާ އެ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަން އަދާކުރައްވާފައިވެއވެެ. އެ މަގާމުގައި އޭނާ ދެމިހުންނެވީ ފެބްރުއަރީ 2018 އާ ހަމައަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ހެދިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އެޕާޓީން ކުށްވެރިކޮށްފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރީ ފިސްކަލް އައު އަހަރާއި އެލައިންކޮށް އެއްގޮތްކުރުމަށް - މިނިސްޓަރު
"ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 4 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 400އެއްހާ ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ"
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާވާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޓެސްޓް އަވަސްކޮށްފި
ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި
ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ދަރިވަރުން ނެރެން ފަށައިފި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''