ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:43
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން- ފައިލް ފޮޓޯ
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން- ފައިލް ފޮޓޯ
ޕޮލިސް
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 170ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވޭ: ފުލުހުން
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 13 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގިފައިވޭ
 
ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގިފައިވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 170ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް އިމިގްރޭޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކްޓިން ހެޑް އޮފް ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑް ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ނާފިޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބިދޭސީންނާއި ގުޅިގެން ދިވެހިންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، މި އަމަލު ހުއްޓުވުމަށް ވެސް ފުލުހުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާފިޒު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 13 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން 173 މީހުން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓު ކޮށްލުމަށް އިމިގްރޭޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނާފިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންނާއި އަދި ބިދޭސީންނާއި ގުޅިގެން ދިވެހިންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. މިދެންނެވި ދައިރާތަކުން އަޅިގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް 13 އޮޕަރޭޝަނެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާފައިވާނެ. އޭގެތެރޭގައި ފުލުހުން ހަމައެކަނި ހިންގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް ބޭކަލުންނާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން 173 ފަރާތެއް މިހާތަނަށް އިމިގްރޭޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފައި ޑީޕޯޓު ކުރުމަށްޓަކައި.
އެކްޓިން ހެޑް އޮފް ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑް ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ނާފިޒު

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ބޮޑެވެ. އެމީހުން ބައިވެރިގެން އެކިއެކި ވިޔަފާރިތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ދޭތެރެއިން ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށް ޑީޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ، މި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނުދޭނެ ކަމަށާއި، މާލޭގެ މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ވިޔަފާރިތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަން މަތީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހާލަތުގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރިނަމަވެސް އެއީ ދިވެއްސެއް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމަށާއި، ބިދޭސީ މީހާއަކީ މުވައްޒަފު މީހާ ކަމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް