ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:39
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޕޮލިސް
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާ
" ޕީޖީ ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލެޖެންސަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ "
 
ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އެފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް
 
ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ބައެއް ކަންކަމަކީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ނޭނގި ހިނގާ ކަންކަންކަމަށް ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ކިއުރިޓީ އާއި މެދު މިހާރު ގެންގުޅޭ ނިޒާމް ރިވިއުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ދުރާލާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝުޖާއު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ޕީޖީ ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އެފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި އެހެން ގޮތް ގޮތުން ވެސް މައުލޫމާތު ހޯދާ އެ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ ފުލުހުން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ބައެއް ކަންކަމަކީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ނޭނގި ހިނގާ ކަންކަންކަމަށް ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރަށް ސީޕީ ވިދާޅުވީ ސީޕީ ވަނީ ފުލުހުން ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެ ސެކިއުރިޓީ ދެވޭ ފަރާތާއި މެދު އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް ހުންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސެކިއުރިޓީ ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ވެސް އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަންކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސެކިއުރިޓީ އާއި މެދު މިހާރު ގެންގުޅޭ ނިޒާމް ރިވިއުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސީޕީ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފެވެ. މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހަސަން ލަތީފް ފޮނުއްވި ސިޓިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމަށް މާލޭގެ މަގުމަތިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދީފައިވާ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކޮށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެތަހުގީގު ނިންމާލަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމީޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދީފައިވާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގެ ތަޙްޤީޤު ފުލުހުން ގެންދާގޮތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް