ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:35
މީގެ ކުރިން ބައިޑަން ވަނީ، އީރާނުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ގުރޫޕުތަކަށް ސީދާ ރައްދު ޙަމަލާތައް ދިނުމަށް ޢަމުރު ކުރައްވާފައި
އީރާނާއި އެމެރިކާގެ މައްސަލަ
އެމެރިކާއިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ފަށަނީތަ؟
 
ޖޯން ކަރބީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ދިން ޙަމަލާގެ ރައްދު، އެމެރިކާއިން ދޭނެ ގޮތަކާ މެދު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް
 
އީރާނަކީ އެމެރިކާއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރާ އެއް ޤައުމު

މެދުއިރުމަތީގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދި، ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިންގަން ފަށާ ހިސާބުން ރޯވެފައި ވާ އަލިފާންގަނޑަށް ދަރު އަޅާ ބަޔަކީ އެމެރިކާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ އެތައް ބަޔަކު އިއްތިފާޤުވާނެ ޙަޤީޤަތެކެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަޙަށް އަރާ ކޮންމެ ލޮޅުމެއްގެ އަޑީގައިވެސް ގިނަ ފަހަރު އޮންނަނީ އެމެރިކާއެވެ. ނުވަތަ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުން އެއްލާ ގިނިކަންޏެކެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީވެސް މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަޙު އިންތިހާއަށް ނުތަނަވަސްވެފައި ވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާ އިރު، އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ދަނީ ހުޅުގަނޑު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތަކަށް އެމެރިކާއިން ފާޅުގައި ކުރަނީ އިންކާރެވެ.

ޖެނުއަރީ 29، 2024 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވައިޓްހައުސް އިން ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ކުރާނެ ފުރުޞަތަކަށް އެމެރިކާއިން އޮތީ ބަލަބަލާ ނޫން ކަމަށާ، ނުވިތާކަށް މެދުއިރުމަތީގެ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރަށް ގޯސް ކުރުމުގެ ފިކުރެއްވެސް އެ ޤައުމުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން މިފަދަ ރޫޙެއްގައި ވާހަކަދައްކާފައި މި ވަނީ، އާދީއްތަ ދުވަހު މެދުއިރުމަތީގައި ދިން ޙަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ 3 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، އިތުރު 40 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މިއީ އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ފެށިފަހުން މެދުއިރުމަތީގައި އުފެދިފައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ ފައުޖުތަކާ ދެކޮޅަށް ދިން އެންމެ ގެއްލުންދެނިވި ޙަމަލާއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ވައިޓްހައުސް ތަރުޖަމާނު، ޖޯން ކަރބީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ދިން ޙަމަލާގެ ރައްދު، އެމެރިކާއިން ދޭނެ ގޮތަކާ މެދު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އަހަރެމެން މި އުޅެނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ހޯދާކަށް ނޫން. އަސްކަރީ ގޮތުން އީރާނާ ކުރިމަތިލާކަށް އަހަރެމެން ނޫޅެން. މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަޙު އިތުރަށް ގޯސް ކުރާކަށް އެމެރިކާއަކުން ނޫޅޭ. ހަފުތާ ބަންދުގަ އެ ދިން ޙަމަލާއަކީ މަސްރަޙު އިތުރަށް ގޯސް ކުރުވި ކަމެއް. އެކަން އޮޅުވާނުލާތި. އެކަމަށް ރައްދެއް ދޭންޖެހޭނެ. ރައީސްގެ ނިންމެވުމުގެ މައްޗަށް އަހަރެން ގޮތެއް ނުކިޔާނަން.
ޖޯން ކަރބީ؛ އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ވައިޓްހައުސް ތަރުޖަމާނު

ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ޙަމަލާގައި މަރުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން ކަމަށް ވާ ކެނެޑީ ލޭޑަން ސޭންޑަރޒް، 24، ބްރިއޯނާ އެލެކްޒޯންޑްރިއާ މޮފެޓް، 23، އަދި ސަރޖަންޓް ވިލިއަމް ޖެރޯމް ރިވަރޒް، ،46 އެވެ.

ޙަމަލާ ޢަމާޒުވުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ޢަމާޒު ކުރީ އީރާނަށެވެ. އީރާނަކީ އެމެރިކާއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރާ އެއް ޤައުމެވެ. މީގެ ކުރިން ބައިޑަން ވަނީ، އީރާނުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ގުރޫޕުތަކަށް ސީދާ ރައްދު ޙަމަލާތައް ދިނުމަށް ޢަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް، މި ފަހަކަށް އައިސް، ސީދާ އީރާނަށް ޙަމަލާތައް ޢަމާޒު ކުރުން، ބައިޑަން ވަނީ މަޑުޖައްސާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް