ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:52
ގއ. ވިލިނގިލި
ގއ. ވިލިނގިލި
އަވަސް
ހޯއްގަވާ ކެއްސުމުގެ އިތުރު ކޭސް ފެނުން
ގއ ވިލިނގިލިން އިތުރު މީހަކު ހޯއްގަވާ ކެއްސުމަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
 
އެރަށުން ފެނުނު ހޯއްގަވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިވަނީ 5ށް އަރާފައި
 
ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ 177ށް އަރާފައި

ހޯއްގަވާ ކެއްސުމުގެ އިތުރު ކޭސް އެއް ގއ ވިލނގިލިން ފެނިފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ހޯއްގަވާ ކެއްސުމުގެ އިތުރު ކޭސް އެއް ފެނިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ. މިއާއެކު އެރަށުން ފެނުނު ހޯއްގަވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިވަނީ 5ށް އަރާފައެވެ. އެ ބަލީގެ ކޭސްއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ރަށުން ފެނިފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ގއ.ވިލިނގިލީގައި ބަލި ފެތުރުން މަދުކުރުމަށް ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލައި، ރަށުގެ އެހެނިހެން ސެކްޓަރުތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދެނެގަނެވިފައިވާ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ 177ށް އަރާފައެވެ. އަލާމާތްތައް ހުރި 25 ކޭސް އެރަށުން ފެނިފައިވެއެވެ. ހައި ރިސްކު ދެ މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޯއްގަވާ ކެއްސުމާއި އެހެނިހެން އަރިދަފުސް ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ ޓާސްކްފޯސްގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާ އާއި އެޗްޕީއޭ އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފަންނީ ޓީމެއް ޖަނަވަރީ 31 ން ފެބުރުވަރީ 1 އަށް ގއ. ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށެވެ. މި ގޮތުން، ޓާސްކްފޯސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަން މަޝްވަރާކޮށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ހައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ލަފާދީފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކްލިނިކަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންނާއި ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ލަފާ ދީފައިވާކަމަށާއި ހޯއްގަވާ ކެއްސުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް، ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށާއި އާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމާއި އެހެނިހެން އަރިދަފުސް ރޯގާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމަށާއި ހާއްސަކޮށް އަލާމާތެއް ހުރި ނަމަ މާސްކް އެޅުމަށާއި ސްކޫލަށާއި އޮފީހަށާއި މީހުން ގިނަ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް އަދި ބަލި މީހުން ގާތަށް ނުދިއުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމަށާއި ސެނިޓައިޒް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިންފްލުއެންޒާ އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ޖެހުމަށާއި ހަތް އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ކުދިންގެ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް