ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:15
ބާސެލޯނާގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް
ބާސެލޯނާގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާ
ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންޖެހޭ: ލަޕޯޓާ
ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންވޭ: ލަޕޯޓާ

ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ވަކިވާން ނިންމުމުން މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާއިން ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސީޒަން ނިމުމަކާ ގާތްވިއިރު ބާސެލޯނާ އަށް މިސީޒަނުގައި އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކިވާން ނިންމުމާއެކު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެކަމާ ހިޔާލުތަފާތުނުވެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން އެކުވެރިވުން ކަމަށެވެ.

އަހަރެން މިދަނީ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން އެކުވެރިވުން. އެގުޅުން އޮތްކަން ދެއްކުން. ކުޅުންތެރިންނަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ތާއީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ
ލަޕޯޓާ

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވި އެއް ސަބަބަކީ ބާސެލޯނާގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެ ބައެއް މެޗުތަކުގައި ސަޕޯޓަރުން މަލާމާތްކުރާތީ އެވެ.

ޒަވީގެ ކޯޗުކަމުގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސްޕެނިޝް ލީގާއި، ސުޕަކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ ވަނީ ސުޕަކަޕް ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 4-1އިން ބަލިވެފަ އެވެ. އަދި ހައިރާންކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް ކޮޕާ ޑެލްރޭއިން ކެޓިއިރު ސްޕެނިޝް ލީގު ދިފާއު ނުކުރެވޭނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީނެވެ.

އަހަރުމެން މި ސީޒަނަށް ނުކުތީ ކުރިއަސްވުރެ ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާއެކު، ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް. އެކަމަކު ޕްލޭނާއެއް ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނުދިޔަ. އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ އެ ބަދަލެއް ވެސް ގެންނާނެ
ލަޕޯޓާ

އޭނާ ބުނީ ކޯޗުކަމުން ދުރަށްދާން ނިންމީ ޒަވީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ލެޖެންޑަކަށްވުމުން ދޭންޖެހޭ އެންމެ މަތީ އިހްތިރާމް އަބަދުވެސް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޒަވީ އަކީ ކުލަބު ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް. އޭނާގެ ކޮމިޓްމަންޓާމެދު ސުވާލެއްނެތް. މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ ހުންނާނެ. އޭނާ އަކީ ކުލަބުގެ ލެޖެންޑެއް. އޭނާ އަށް މި ކުލަބުގެ ދޮރު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ހުޅުވިފައި
ލަޕޯޓާ

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޒަވީ ވަކިވާން ނިންމިއިރު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް