ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 07:10
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުނު ސަބަބު ހޯދަން 241 ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ
 
ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގީ، ވަޒީރުންގެ ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި، ހަތަރު ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރުމާއެކު
 
އެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން، އެ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ
 
އެއީ މަޖިލީހުގެ ގޯތީގެ ތެރެއަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އާންމު ފަރާތްތަކުން ވަދެ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހުގެ ގޯއްޗަށް ގައުފަދަ ތަކެތި އުކުމުގެ ސަބަބުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުނު ސަބަބު ހޯދުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމެޓީ) އަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އެޖެންޑާކުރެވުނު ވަޒީރުންގެ ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި، ހަތަރު ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރުމާއެކު، އެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުންނާއި، އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައެވެ.

އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގޯތީގެ ތެރެއަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ޙާއްސަ މުޝީރު އަބްދުއް ރަޙީމް އަބްދުﷲގެ އިތުރުން، ރައީސް އޮފީހުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އާންމު ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަދެފައިވާއިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގޯއްޗަށް ގައުފަދަ ތަކެތި ވެސް އުކާފައެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގިއިރު، އެ ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވައި އެ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އެމްއެންޑީއެފް އަށް މާ ބޮޑު ކަމެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި "ރާއްޖެ ޓީވީން" ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގޯތި ތެރެއަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވެންނެވިކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، މަޖިލީހަށް ވަދެ ނުކުތުމުގައި އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ހިނގަމުންދިޔަތަން ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެއްވި ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އޭގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މެންބަރުން ތިއްބެވީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކާއި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ދައުލަތުގެ ސަލާމާތީ ބާރުތަކުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެއްވަން ޖެހޭ ހިދުމަތް ދެއްވި ކަމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ހުންނެވީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވުމުގެ ތެރޭގައި. ވަރަށް ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި. މިތަނަށް ވަނުމާ ނުކުތުމާ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ހިނގަމުންދިޔަ ތަން އެންމެނަށް ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވުމަށް އެކަންތައްތައް ހިނގި ގޮތް ބެލުމަށް، އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ވެސް ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނު، ވަޒީރުންގެ ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ވެސް ވަނީ ޖަލްސާއެއް އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި