ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 07:07
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން
ސަރުކާރުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު، ރުހުން ނުދޭނެ ވަޒީރުންގެ ލިސްޓު ދިގު ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު: ސަލީމް
 
ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގީ، ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރާ މެންބަރުންނާއި އިތުރު ފަރާތްތަކުން
 
އެގޮތުން މި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގީ، ހަތަރު ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރުމާ އެކު
 
އެހެން ނަމަވެސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެޔާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ރިޔާސަތުން މަސައްކަތްކުރެއްވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަދި މަޖިލިސް އިދާރާގެ ސަރަހައްދުގައި، ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން ރުހުން ނުދޭނެ ވަޒީރުން އިތުރު ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި، ތަޅުމުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ، ބައެއް މެންބަރުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ގާއުކައި، އެ އިދާރާގެ ގޯތި އެތެރެއަށް ވެސް ވަދެފައެވެ. އެކަން ހިނގާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެޖެންޑާ ކުރި، ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި، ހަތަރު މެންބަރަކަށް ރުހުން ނުދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ވެސް، މެންދުރުން ފެށިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކުރި މަސައްކަތަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެންބަރުން ހުރަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، ޖަލްސާ އެއްކޮށް ނިންމާލައިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައިއެވެ.

އެއާއެކު، އެ މައްސަލައިގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނު އަސާސީން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މަތިކޮށްފައި އޮތް ޒިންމާ، އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ މެންބަރުންނަށް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ބަލައި ގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ވޯޓަށް އަހައި، ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ލިބުނު ނަމަ، އެ މެންބަރުން ވޯޓުން ނަތީޖާ ނުކުންނާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އޭރު ގިނަ މެންބަރުން ތިއްބެވީ، ވީހާ ވެސް ގިނަ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް އޭރު ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުވެ، ކުރިން އެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ރޫޙު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޑިއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭނެ. އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި ނުގްނަންނަން. އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދިންނަމަ ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ އަދި ނޭނގޭ. އޭރުގައި ގައިމު ވެސް ރޫހު ހުރީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް، ވީހާ ވެސް ގިނަ [ކެބިނެޓު] މެންބަރުންނަށް ރުހުން ދޭ ގޮތަށް. އެހެން ނަމަވެސް މި ހިނގައި ދިޔަ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ. މިހާރު ކުރިން ރޫހު ވަރަށް ތަފާތުކޮށް އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

އެގޮތުން އެ ރޫޙާ މެދު ނޫސްވެރިޔަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރޫހުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުން، މެންބަރުގެ އަރިހުގައި ވިދާޅުވި އެކި ވާހަކަތަަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމަށެވެ.

ދެން ރޫހު ބަދަލުވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ހަމަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް. އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވި، މިހާރު އެތަނުން އެއްވެސް [ކެބިނެޓު] މެންބަރަކަށް ވޯޓު ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވެޔޭ. މި ދެންނެވީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ވޯޓު ދޭކަށް މިހާރު ބޭނުމެއް ނުވޭ، މި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޭކާރު. އިނގޭތޯ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

އަދި ހަތަރު ވަޒީރުން ފިޔަވައި، ދެން ތިއްބެވި ވަޒީރުންނަށް މިހާރު ވެސް އޮތީ ފްރީ ވިޕެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު، ރުހުން ނުދޭނެ ވަޒީރުންގެ ލިސްޓު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ދިގުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އެ ފުރުސަތު އެ އޮތް ގޮތަކީ ވެސް މި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން އެކަން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށް. އަޅުގަނޑު ބަލާފަ ދަންނަވާ އެއްޗެއް. އެ އޮތީ ފްރީ ވިޕްއެއް އިނގޭތޯ. ފްރީ ވިޕެއް އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެ ވަޒީރަކަށް ވޯޓު ދެއްވޭނެ. އެހެންވީމާ މިއަދު މި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައް މުޅިން ބޭކާރު. އެއްވެސް ތާކުން ތާކުން ނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ހިނގައި ދިޔަ ބޮޑު ސިންގާ ހަމަ ނުޖެހުމެއް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި ކަންކަމަކީ ބޭކާރު ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މުދާތައް ހަލާކުވެ، ބައެއް މެންބަރުންނަށް އަނިޔާ ވެސް ވި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ހަމަނުޖެހުމަކީ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމަށް އޭގެ ސަބަބުން ބަދަލު އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވަނިކޮށް، ހޯމަ ދުވަހު ވެސް އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޖަލްސާގައި ވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން، ޖަލްސާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ބުނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި